Warsztaty i szkolenia

Szkolenia

Stereotypy w lekturach szkolnych

Czas trwania i miejsce warsztatów: 10 godzin

BLOK I (5 godzin): Szkoła wolna od dyskryminacji:
- wprowadza w problematykę funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji,
- zaznajamia z przesłankami dyskryminacji i stosowną dla nich terminologią,
- umożliwia zdobycie wiedzy na temat sposobów reagowania na dyskryminację w środowisku szkolnym (Jak rozmawiać o dyskryminacji? Jakimi metodami uczyć o równości i różnorodności oraz W jaki sposób motywować uczniów i uczennice do samodzielnej pracy nad uprzedzeniami i stereotypami?).

BLOK II (5 godzin): Stereotypy płciowe w lekturach szkolnych:
- pogłębia wiedzę na temat równości i różnorodności społecznej,
- umożliwia zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu stereotypów w lekturach szkolnych,
- stanowi okazję do przemyślenia własnych postaw i lepszego poznania siebie,
- wyposaża w narzędzia krytycznej lektury, wrażliwej na kwestie płci i seksualności.


 Młodzieżowy profil zdrowia psychicznego „healthbook”

Czas trwania i miejsce warsztatów: 6-8 godzin (w bloku lub w kilku spotkaniach w szkole)

Autorski projekt warsztatów opracowany przez członków Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej, którego głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowia psychicznego oraz propagowanie właściwego reagowania w przypadku zaobserwowania niepokojącego zachowania. Spotkania obejmują: wprowadzenie do problematyki zdrowia psychicznego, zagadnienia dotyczących trudności emocjonalnych młodzieży na podstawie autentycznych historii, zajęcia warsztatowe wzmacniające nabyte postawy, wiedzę i umiejętności.
Szkolenie adresowane jest zarówno do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jak i wychowawców, nauczycieli, bibliotekarzy.


Warsztaty arteterapeutyczne

Czas trwania i miejsce warsztatów: 20 godzin – podzielone na bloki tematyczne (np. muzykoterapia); UP

Uczestnicy poznają teoretyczne założenia oraz rodzaje arteterapii, nauczą się i samodzielnie wykonają prace manualne różnymi technikami artystycznymi, poznają przykładowe scenariusze zajęć. Po zakończeniu szkolenia będą potrafili wykorzystać zdobyte umiejętności na zajęciach szkolnych.
Adresatami warsztatów są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, bibliotekarze i animatorzy kultury.


Zabawy dla dzieci

Czas trwania i miejsce warsztatów: 5 godzin; UP

Uczestnicy warsztatów poznają różne rodzaje zabaw dla dzieci np. ruchowe, integracyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne itd. Po zakończeniu szkolenia będą mogli wykorzystać nowopoznane zabawy podczas spotkań z dziećmi.
Warsztaty skierowane są do: nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół podstawowych, bibliotekarzy, animatorów kultury, wychowawców świetlic.


Coaching w pracy nauczyciela

Czas trwania i miejsce warsztatów: 5 godzin; UP

Uczestnicy poznają podstawowe założenia coachingu, style zarządzania oraz wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela. Po ukończeniu szkolenia nauczyciele z łatwością będą rozwiązywali problemy uczniów oraz pomogą im ukierunkować zainteresowania oraz dokonać właściwych wyborów.
Adresatami warsztatów są nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Nowoczesne technologie i narzędzia internetowe w pracy z dziećmi i młodzieżą

Czas trwania i miejsce warsztatów: 20 godzin; UP

Uczestnicy poznają programy narzędziowe stron WWW oraz nauczą się obsługi i wykorzystania wybranych narzędzi stanowiących źródło informacji, które będą mogli wykorzystać na zajęciach Poznają również narzędzia umożliwiające komunikację w Internecie oraz nauczą się posługiwać tablicą interaktywną.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, bibliotekarzy, animatorów kultury, wychowawców świetlic.


Od kreacji do dekoracji – warsztaty skręcania modelin włoskich

Czas trwania i miejsce warsztatów: wersja pełna: 4-6 godz. – w bloku lub kilku spotkaniach; UP

Uczestnicy poznają sztukę wykonania przedmiotów, zwierząt, roślin oraz innych metamorfoz z wykorzystaniem najwyższej jakości włoskich balonów podłużnych, a także modelowanie wzorów techniką podstawową oraz rozszerzoną. Po zakończeniu szkolenia będą mogli poprowadzić podobny projekt w swoich miejscach pracy, jak również organizować pokazy balonowe podczas różnych imprez w placówkach.
Adresatami warsztatów są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic szkolnych i środowiskowych, domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, animatorzy kultury, bibliotekarze, pedagodzy, osoby pracujące z dziećmi, zorganizowane grupy szkolne, dzieci.


Warsztaty z książką wielozmysłową – „książki na pięć zmysłów”

Czas trwania i miejsce warsztatów: wersja pełna: 6-8 godzin – w bloku lub w kilku spotkaniach; UP

Uczestnicy nauczą się tworzenia fabuły bajki terapeutycznej, konstruowania książki wielozmysłowej dla odbiorców w określonej kategorii wiekowej, prowadzenia zajęć polisensorycznych o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym, a po zakończeniu szkolenia będą umieli poprowadzić podobny projekt w swoich placówkach.
Warsztaty skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, wychowawców przedszkolnych, pedagogów, bibliotekarzy, animatorów kultury.


Warsztaty z logopedyczną bajką terapeutyczną – „coś na język”

Czas trwania i miejsce warsztatów: wersja pełna: 6-8 godzin – w bloku lub w kilku spotkaniach; UP

Uczestnicy zajęć wyniosą ze szkolenia wiedzę dotyczącą najczęstszych zaburzeń mowy u dzieci, konstruowania fabuły logopedycznej bajki terapeutycznej oraz tworzenia dodatkowych pomocy (pacynka, akcesoria), uatrakcyjniających zajęcia i umożliwiających dziecku pełniejszą identyfikację z bohaterem.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, wychowawców przedszkolnych, pedagogów, bibliotekarzy, animatorów kultury, logopedów, trenerów mowy.


Warsztaty książki miniaturowej

Czas trwania i miejsce warsztatów: wersja pełna: 6-8 godzin – w bloku lub w kilku spotkaniach; UP

Uczestnicy szkolenia, którego celem jest zwrócenie uwagi na obecność książki w kulturze i zachęcenie młodzieży do czytelnictwa, wykonają egzemplarz książki miniaturowej 10cm x 6cm, a po ukończeniu zajęć warsztatowych będą mogli samodzielnie poprowadzić je z uczniami w swoich miejscach pracy.
Adresatami warsztatów są nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarze, animatorzy kultury.


Warsztaty książki rękopiśmiennej

Czas trwania i miejsce warsztatów: 6-8 godzin - w bloku lub w kilku spotkaniach; UP

Uczestnicy szkolenia, którego celem jest m.in. zwrócenie uwagi na wartość i piękno materialne książki, własnoręcznie wykonają egzemplarz iluminowanej książki rękopiśmiennej o dowolnym formacie – wybór tekstu, przygotowanie papieru (postarzenie), przekopiowanie tekstu i iluminacji. Po zakończeniu warsztatów będą umieli poprowadzić podobny projekt w swoich placówkach.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy, animatorów kultury.


Z książką przez wieki – multimedialny projekt edukacyjny

Czas trwania i miejsce warsztatów: 4 godziny; UP

Warsztaty obejmują prezentację i omówienie scenariusza projektu edukacyjnego zakończonego interaktywną wystawą, integrującego uczestników wokół tematu książki; rozbudzanie zainteresowania dziejami książki, powiązanymi z ważnymi wydarzeniami z historii Polski i Świata; motywowanie do czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury. Uczestnicy będą mogli następnie poprowadzić go z uczniami w swoich miejscach pracy.
Adresatami szkolenia są: nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarze, animatorzy kultury.


Gazetka w szkole, szkoła w gazetce – z zagadnień prowadzenia prasy szkolnej

Czas trwania i miejsce warsztatów: 6 godzin – w bloku lub w kilku spotkaniach; UP

Uczestnicy wyposażeni zostaną w podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu edytorstwa, prac redakcyjnych, teorii projektowania graficznego oraz prawa prasowego. Po zakończeniu szkolenia będą umieli poprowadzić podobny projekt w swoich placówkach.
Warsztaty adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy. Istnieje także wersja zajęć warsztatowych skierowana bezpośrednio do uczniów.


Książka to więcej niż sam tekst. O estetyce książki

Czas trwania i miejsce warsztatów: 6 godzin – w bloku lub w kilku spotkaniach; UP

Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z  tradycją i rozwojem publikacji książkowych, podstawowymi zagadnieniami składu i druku, a także uwrażliwieni na piękno projektu graficznego książki.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy, animatorów kultury.


Warsztat autorski. Spotkania z małym księciem

Czas trwania i miejsce warsztatów: 10 godzin dydaktycznych: 8 godzin szkoleniowych - w dwu blokach 4 godzinnych + 2 godzinna superwizja podjętych po warsztatach działań w terenie edukacyjnym; UP

Zajęcia obejmują wieloaspektową dyskusję nad wiodącymi tematami tekstu oraz ich psychologicznym wymiarem rozwojowym; wykonywanie ćwiczeń pozwalających na interpretację w kontekście omawianego tekstu indywidualnego doświadczenia uczestników, udział w grze planszowej pozwalającej na utrwalenie poznanych treści stanowiącej zarazem potencjalne narzędzie pracy z młodzieżą; opracowywanie indywidualnych projektów wykorzystania tekstu w wybranych obszarach tematycznych i grupach problemowych.
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą umieli poprowadzić podobny projekt w swoich placówkach.
Adresatami warsztatów są nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarze, animatorzy kultury.


Warsztat autorski worek pełen opowieści –  profilaktyka psychologiczna w ujęciu narracyjnym

Czas trwania i miejsce warsztatów: 20 godzin dydaktycznych: 15 godzin szkoleniowych - w trzech blokach 5 godzinnych + 5 godzinna superwizja podjętych po warsztatach działań w terenie edukacyjnym; UP

Warsztaty skoncentrowane są na prezentacji zasad doboru tekstów przydatnych w procesie pogłębionej profilaktyki psychologicznej prowadzonej metodami narracyjnymi oraz zapoznaniu z 6 etapowym autorskim modelem pracy edukacyjno - profilaktycznej z tekstami kultury. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nauczą się samodzielnie konstruować efektywne scenariusze narracyjnych oddziaływań profilaktycznych oraz będą umieli poprowadzić podobny projekt w swoich placówkach.
Warsztaty adresowane są do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy, animatorów kultury.


Warsztat autorski opowieści o miłości – trudne teamty w pracy z młodzieżą

Czas trwania i miejsce warsztatów: 10 godzin dydaktycznych:  8 godzin szkoleniowych - w dwu  blokach 4 godzinnych + 2 godzinna superwizja podjętych po warsztatach działań w terenie edukacyjnym; UP
 
Szkolenie obejmuje prezentację psychologicznych aspektów podejmowania w kontakcie z młodzieżą „trudnych” tematów ludzkiej egzystencji (ze szczególnym zwróceniem uwagi na wątek miłości) z wykorzystaniem odpowiednio dobranych tekstów narracyjnych.
Uczestnicy po zakończeniu warsztatów będą umieli poprowadzić podobny projekt w swoich placówkach oraz samodzielnie konstruować scenariusze spotkań z młodzieżą poruszające wątki egzystencjalne w oparciu o wyselekcjonowane opowieści literackie i filmowe.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarzy, animatorów kultury.


Moc obrazu i siła słów w baśniowym świecie kamishibai

Czas trwania i miejsce warsztatów:
wersja pełna: 8 godzin – w bloku lub w kilku spotkaniach; UP
wersja skrócona: 4-6 godzin – w bloku lub w kilku spotkaniach; UP

Warsztaty z wykorzystaniem japońskiej techniki kart Kamishibai, łączącej formy teatralne, literackie i plastyczne w procesie rozwoju twórczej aktywności dzieci, integrują uczestników wokół tematu książki; zwracają uwagę na odmienne formy wydawnicze książki w różnych kulturach. Karty kamishibai ćwiczą umiejętność skupienia i koncentracji, stymulują pamięć. Jako alternatywna forma czytania kamishibai doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi dyslektycznymi oraz z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wykonania mini kamishibai oraz poznania techniki kreatywnego sposobu narracji stosowanego w sztuce kamishibai.
Warsztaty adresowane są zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych) jak i do opiekunów, wychowawców, nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury.


Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu

Czas trwania i miejsce warsztatów:
wersja pełna: 16 godzin – 4 spotkania; UP
wersja skrócona: 8 godzin – w bloku lub 2 spotkania; UP

Autorski projekt warsztatów z wykorzystaniem różnorodnych technik treningu pamięci i wzmacniania koncentracji. Głównym celem warsztatów jest zaprezentowanie ćwiczeń usprawniających zarówno pamięć operacyjną oraz  myślenie i zapamiętywanie globalne, asocjacyjne. Wersja pełna kursu obejmuje również metody szybkiego czytania.
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą potrafili samodzielnie wykorzystać wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu stymulacji pamięci, pogłębiania koncentracji, wzmacniania kreatywności i aktywności, ponadto będą umieli poprowadzić podobny projekt w swoich placówkach.
Adresatami warsztatów są nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, bibliotekarze oraz uczniowie wszystkich typów szkół.


Książkowe bogactwo. Od bajki do nauki i terapii.

Czas trwania i miejsce warsztatów:
wersja pełna: 10 godzin – w bloku lub w 2 spotkaniach; UP
wersja skrócona: 5 godzin; UP

Warsztaty obejmują wykorzystanie różnych form wydawniczych książek w pracy z młodym użytkownikiem do stymulowania jego kreatywności, rozwijania wyobraźni, poszerzania słownictwa, uwrażliwiania na estetykę ilustracji książkowych, poszerzania wiedzy o świecie, rozpoznawania i  nazywania emocji. W trakcie spotkania przedstawione zostaną propozycje zastosowania bajkoterapii oraz wykorzystania m.in. bajek edukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych.
Szkolenie skierowane jest do wychowawców, nauczycieli, bibliotekarzy, opiekunów, rodziców, animatorów kultury pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Możliwe również zajęcia dla zorganizowanych grup dziecięcych.


Kiedy pani złość przychodzi z wizytą... Metody odziaływań literatury w procesie niwelowania złości i agresji w szkole

Czas trwania i miejsce warsztatów:
wersja pełna: 8 godzin – w bloku lub w 2 spotkaniach; UP
wersja skrócona: 4 godzin; UP

Konstrukcję warsztatów oparta jest na bogatej literaturze przedmiotu: wykorzystano m.in. serię "Bezpieczne dziecko" Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego oraz projekt: "Saper. Jak rozminować agresję?" (R. Knez i W. M. Słoniny). Warsztaty wzbogacono o różne formy arteterapii oraz gry i zabawy przeciwko agresji, ćwiczenia rozwijające empatię w grupie oraz zajęcia zmierzające do poznawania sposobów samokontroli własnego zachowania. Zajęcia mają na celu pokazanie sposobów pracy z dziećmi ulegającymi niekontrolowanym atakom złości, nadpobudliwym i agresywnym, stwarzającym problemy wychowawcze oraz z uczniami „niedostosowanymi” społecznie.
Warsztaty adresowane są do wychowawców, nauczycieli, bibliotekarzy, opiekunów, rodziców, animatorów kultury pracujących z dziećmi w wieku szkolnym. Możliwe również zajęcia dla zorganizowanych grup dziecięcych.

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, edukatorów medialnych oraz rodziców

Proponujemy Państwu warsztaty i szkolenia doskonalące wiedzę oraz umiejętności w zakresie różnych aspektów mediów. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa.


Uwaga! Poszczególne warsztaty i szkolenia zostaną uruchomione pod warunkiem, że zbierze się grupa minimum 10 osób. Termin jest ustalany indywidualnie z każdą grupą.

1. Analiza przekazów medialnych (6 godz./cena: 100 zł od os.)
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze sposobami analizy wybranych przekazów medialnych, takich jak: fotografia, film oraz reklama. W trakcie zajęć zostaną omówione różne podejścia badania przekazów medialnych. Słuchacze wspólnie z prowadzącymi będą tworzyć scenariusze zajęć lekcyjnych dotyczących omawianej problematyki.

2. Moje dziecko ma problem. Uzależnienia medialne – warsztaty dla rodziców (5 godz./ cena: 95 zł od os.)
W trakcie warsztatu zostanie szczegółowo omówione problemowe użytkowanie mediów elektronicznych oraz kryteria diagnozy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, które zachowania powinny ich zaniepokoić oraz jak postępować w sytuacji zdiagnozowania problemu. Osobnym zagadnieniem będzie sposób rozmowy oraz postępowania z dzieckiem, u którego zaobserwowano niepokojące objawy.

3. Mój uczeń ma problem. Uzależnienia medialne – warsztaty dla nauczycieli/pedagogów (5 godz./ cena: 95 zł od os.)
W trakcie warsztatu zostanie szczegółowo omówione problemowe użytkowanie mediów elektronicznych oraz kryteria diagnozy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, które zachowania powinny ich zaniepokoić oraz jak postępować w sytuacji zdiagnozowania problemu. Osobnym zagadnieniem będzie profilaktyka, czyli tworzenie odpowiednich programów szkolnych dla dzieci i młodzieży.

4. Jak kształcić kompetencje medialne i informacyjne w szkole? (5 godz./ cena: 95 zł od os.)
Kompetencje medialne i informacyjne należą do jednych z najważniejszych kompetencji współczesnego człowieka. Umożliwiają nie tylko sprawne zarządzanie informacjami (w tym ich selekcję), lecz także krytyczne podejście do treści mediów oraz współpracę w środowisku medialnym. W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jakie kompetencje należy rozwijać na poszczególnych etapach edukacji oraz które z nich należy uznać za niezbędne.

5. Internet i media społecznościowe (6 godz./ 100 zł od os.)

6. Nowe media w edukacji szkolnej. Jak efektywnie korzystać z cyfrowej rewolucji (5 godz./95 zł od os.)

7. Stymulacja kompetencji wizualnych dzieci i młodzieży (6 godz./100 zł od os.)

8. Podłączeni do mediów - jak rozmawiać z dziećmi o mediach (6 godz./100 zł od os.)
Jednym z zadań dojrzałego rodzicielstwa jest rozmowa i zainteresowanie aktywnością, jaką podejmują dzieci. W związku z tym, że media stanowią ważny element ich życia, niezwykle istotne staje się zrozumienie ze strony rodziców tego, co, jak i dlaczego dzieci oglądają Celem warsztatu jest zatem kształcenie umiejętności rozmowy z dziećmi o mediach i ich aktywności w środowisku medialnym.

9. Pokolenie cyfrowych tubylców. Zachowania dzieci i młodzieży w środowisku mediów elektronicznych (6 godz./100 zł od os.)
Pokolenie współczesnych nastolatków określane jest mianem „cyfrowych tubylców” ze względu na stały kontakt z mediami ekranowymi od najmłodszych lat. To wymusza zupełnie nowe nawyki i zachowania, które kształtują się pod wpływem mediów elektroniczny. W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in. zjawiska takie jak: wielozadaniowość medialna, cyberbulling, trolling itp.

Współczesne debaty medialne - głos w dyskusji

Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Ośrodek Badań nad Mediami
oraz Studenckie Koło Naukowe "Coolturoznawcy"

serdecznie zapraszają do udziału w cyklu sesji naukowych, pod wspólnym hasłem

Współczesne debaty medialne - głos w dyskusji

Zależy nam na zaktywizowaniu lokalnego środowiska naukowego oraz studenckiego i zachęceniu go do aktywnego komentowania bieżących spraw publicznych, które mają swój oddźwięk w mediach. Sesje będą odbywały się cyklicznie, raz na kwartał.

W roku akademickim 2014/2015 proponujemy Państwu następujące debaty:

  1. "Problematyka praw człowieka we współczesnych tekstach kultury" - debata współorganizowana z Fundacją Autonomia w ramach Festiwalu Watch Docs - 20 października 2014 r.
  2. "Uniwersytet zaangażowany czy zbuntowany? Współczesne debaty na temat edukacji uniwersyteckiej" - luty 2015 r.
  3. "Etyczny wymiar dyskursu genderowego" - maj 2015.

Osoby zainteresowane zabraniem głosu w dyskusji prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt udziału w sesji wynosi 50 zł i zostanie przeznaczony na bieżącą obsługę administracyjną. Materiały z sesji ostaną umieszczone na stronie Ośrodka Badań nad Mediami, w zakładce "Fonoteka".