Regulamin

Regulamin Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Ośrodek Badań nad Mediami, zwany dalej „Ośrodkiem” tworzy, przekształca i znosi Rektor.
 2. Ośrodek  działa w strukturze Wydziału Filologicznego, zachowując charakter ogólnouczelniany.
 3. Podstawę działalności Ośrodka stanowi Statut Uczelni oraz niniejszy regulamin.
 4. Siedzibą Ośrodka jest Budynek Uczelni przy ul. Jęczmiennej 9.
 5. Nadzór nad działalnością Ośrodka pełni powołany przez Rektora Dyrektor Ośrodka.
 6. Nad założeniami merytorycznymi czuwa Rada Programowa Ośrodka.

 

Cele i zadania Ośrodka
§ 2


Celem i zadaniami Ośrodka  jest w szczególności:

 1. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie w Uczelni interdyscyplinarnych (komunikologia, filmoznawstwo, pedagogika, filozofia, socjologia, psychologia, politologia, historia, nauki o kulturze, nauki o mediach) innowacyjnych badań naukowych nad mediami  i przekazami medialnymi w zmieniającym się środowisku kulturowo-cywilizacyjnym,
 2. inicjowanie publicznych debat na temat systemu medialnego w Polsce i na świecie, poziomu i jakości kształcenia w zakresie edukacji medialnej i rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych i medialnych i uczestniczenie w takich debatach,
 3. przygotowywanie eksperckich propozycji zmian w systemie kształcenia medialnego oraz jakości przekazów medialnych w Polsce,
 4. dokonywanie badań eksperckich i ich komercjalizacja,
 5. wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji medialnej w Polsce,
 6. tworzenie i udoskonalanie narzędzi badań mediów i przekazów medialnych,
 7. prowadzenie seminariów i organizowanie konferencji naukowych, we współpracy z naukowcami polskimi i zagranicznymi w zakresie badań naukowych nad mediami,
 8. stała merytoryczna współpraca z innymi uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce  i zagranicą, w zakresie związanym z działalnością Ośrodka,
 9. stała merytoryczna współpraca z kuratoriami oświaty, ośrodkami kształcenia nauczycieli i szkołami oraz pracownikami mediów,
 10. przygotowywanie publikacji naukowych,
 11. szkolenia i kursy dla osób zarządzających mediami, nauczycieli, doktorantów i studentów w zakresie związanym z działalnością Ośrodka,
 12. bieżąca analiza potrzeb edukacyjnych i sytuacji oświatowej w kraju w zakresie edukacji medialnej (w tym na zlecenie instytucji zewnętrznych),
 13. stała współpraca z Ośrodkiem Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych oraz Europejskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Multimedialnej.

 

Finansowanie Ośrodka
§ 3

 

 1. Źródłami finansowania są środki zewnętrzne pozyskane przez Ośrodek np. granty  badawcze i  unijne, dotacje władz lokalnych, środki współpracujących z Ośrodkiem uczelni i ośrodków badawczych, środki z działalności szkoleniowej.
 2. Ośrodek może się starać o przyznanie środków z budżetu Dziekana Wydziału Filologicznego oraz z budżetu centralnego Uczelni.
 3. Dochody własne podlegają następującemu podziałowi:
 • 10% zasila budżet centralny
 • 90% pozostaje w dyspozycji Ośrodka na pokrycie wszystkich kosztów działalności.
 1. Za finanse centrum odpowiada Dyrektor Ośrodka.
 2. W razie wystąpienia deficytu, Rektor decyduje o jego pokryciu z funduszu rezerwowego Rektora lub likwiduje Ośrodek.

 

Struktura organizacyjna Ośrodka
§ 4

 

 1. Ośrodek podlega merytorycznie właściwemu Prorektorowi.
 2. Działalnością Ośrodka kieruje jego Dyrektor, który odpowiada przed Rektorem za finanse i realizację zadań Ośrodka.
 3. Program naukowy Ośrodka nadzoruje Rada Programowa, powołana przez Rektora  na okres czterech lat.
 4. Zadania Rady Programowe:
  1. inspirowanie i wyznaczanie kierunków badań Ośrodka,
  2. opiniowanie projektów i publikacji,
  3. nadzór nad poziomem naukowym badań Ośrodka.

 

Postanowienia końcowe
§ 5

 

 1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Rektorem.
 2. Regulamin Ośrodka został uchwalony przez Senat w dniu ……. 2014 r.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w zarządzeniu Rektora.
 4. Zmian w Regulaminie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.