Aktualności

Debata edukacyjna "Wykorzystanie teatru i form teatralnych w edukacji, profilaktyce i terapii"

Wykorzystanie teatru1

Nowe warsztaty i szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z nowej oferty warsztatów i szkoleń dla Rodziców, Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli, Psychologów i Pedagogów. 

Więcej informacji w zakładce - WARSZTATY --> Kliknij

Konferencja Szkoleniowa

Szanowni Państwo,
JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
oraz
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

serdecznie zapraszają
do udziału w Konferencji Szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. (środa), o godz. 12.00 w Ośrodku Badań nad Mediami
przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Program Konferencji przesyłam w załączeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia udziału do dnia 25.09.2017 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Konferencji --> kliknij

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 19-20 kwiecień, 2018

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami

Cyberpsychologia (cybernetyczna psychologia) to relatywnie nowy obszar badań dotyczący związków człowieka i technologii ujmowanych w perspektywie psychologicznej. Można przyjąć, iż wyłoniła się ona z subdysycypliny  psychologii, jaką jest psychologia mediów i komunikowania lub też stanowi specyficzny jej obszar związany z internetem, rzeczywistością wirtualną (RV), rzeczywistością rozszerzoną (AR), badaniami na doświadczeniem użytkownika (users experience),  sztuczną inteligencją, komunikacją człowiek-komputer, człowiek-awatar, człowiek-robot, immersją, teleobecnością, doświadczaniem 3D oraz wpływem cyfrowych reprezentacji ludzi i środowiska na rzeczywiste postawy i zachowania społeczne.

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii, opartych na interaktywności, wirtualności, sieciowości, cyfrowości, hipertekstualności, konwergencji i komunikacji online w czasie rzeczywistym – nastąpiła również specjalizacja w obrębie cyberpsychologii, głównie z uwagi na pięć głównych kryteriów:

a/ typ medium: stąd wyróżniamy: psychologię Internetu, psychologię gier wideo, psychologie wirtualnej rzeczywistości;

b/ problem/zagadnienie: users experience, cyberprzemoc, patologiczne użytkowanie nowych technologii, sztuczna intelegencja, multiplikacja tożsamości online;

c/ strategia użytkowania medium: immersja, teleobecność, networking, komunikacja wirtualna; etc.

d/zastosowania: poradnictwo internetowe, diagnoza i terapia psychologiczna, grupy wsparcia w internecie; e-learning i nauczanie na odległość, wpływ procesów digitalizacji danych, cyfrowych repozytoriów informacji oraz e-usług na życie współczesnego człowieka;

e/meta-poziom: postawy społeczne i zachowania wobec nowych technologii: cyberwykluczenie (przyczyny i skutki psychologiczne), cyberfobie, etc.

Z uwagi na związki cyberpsychologii z innymi subdysycyplinami psychologii można wskazać na następujące przykładowe zjawiska:

-        psychologia rozwojowa: wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka w aspekcie językowym, komunikacyjnym, poznawczym, emocjonalnym, społecznym; rola mediów cyfrowych w komunikacji międzygeneracyjnej;

-        psychologia poznawcza: multitasking i efektywność w zakresie przetwarzania i zapamiętywania informacji;

-        psychologia społeczna: wpływ technologii na procesy komunikacji społecznej, ekspresję emocji i uczuć, budowanie relacji; ze zjawisk niekorzystnych: agresja internetowa;

-        psychologia kliniczna: rola nowych technologii w diagnostyce i terapii psychologicznej; poletiologiczne uwarunkowania patologicznego korzystania z mediów; 

-        psychologia zdrowia: profilaktyka zachowań regresywnych, ryzykownych i (auto)destrukcyjnych w cyberprzestrzeni;

-        neuropsychologia: wpływ doświadczeń medialnych (przekazów wielokodowych, polimodalnych) na aktywację ośrodków mózgowych i szlaków neuronalnych;

-        psychologia edukacji: znaczenie cyfrowych środowisk edukacyjnych dla rozwoju określonego typu umiejętności, kompetencji i wiedzy użytkowników, cyfrowe repozytoria wiedzy i informacji oraz ich rola w transferze idei oraz rozwoju osobowym jednostek;

-        psychologia kulturowa: kulturowe uwarunkowania komunikacji medialnej oraz networkingu.

Miniaturyzacja, ekonomiczna dostępność nowych technologii oraz ich mobilność i kompatybilność z innymi mediami cyfrowymi, z kolei przyczyniają się do rozwoju:

a/zjawisk charakterystycznych dla medialnego ekshibicjonizmu i voyeuryzmu;

b/cyberinwigilacji powiązanej z cybeprzestępczością, cyberkontrolą oraz cybeseksualnością i cybererotyką;

c/ widocznością, transparentności medialną;

d/narcyzmem, ideologią transformaci i kulturą "selfie" (self-made man);

e/społeczeństwa i społeczności zatomizowanych (disconneted society).

Tym właśnie zagadnieniom zamierzamy poświęcić konferencję; jest ona adresowana do badaczy, którzy naukowo i praktycznie zajmują się związkami psychologii i mediów.

Zgłoszenia przyjmujemy od 20.06.17 do 1.03.18. Zgłoszenie (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, temat referatu, abstrakt) prosimy przesyłać pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .pl z dopiskiem: cyberpsychologia  Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł    

Zespół ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować, iż w dniu 27.04 br w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.  Filmowe Psycho-tropy. Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce rozpoczęły się prace nad ukonstytuowaniem Zespołu ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej, który docelowo będzie działał w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Tym samym dochodzi do rozszerzenie nazwy i formuły istniejącego Zespołu ds. Edukacji Medialnej i Uzależnień Medialnych, gdyż patologiczne formy korzystania z nowych technologii będą przedmiotem badań projektowanych w pracach nowo powstałego Zespołu. 

Jak informowaliśmy Państwa we wcześniejszych newsletterach Ośrodek Badań nad Mediami UP objął patronat nad tą konferencją, która została zorganizowana z inicjatywy Katedry Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Z kolei, zgodnie z misją OBM staramy się być zarówno platformą dialogu i porozumienia, także i w odniesieniu do tej inicjatywy, między różnymi środowiskami: akademików i praktyków z Polski i z zagranicy oraz odpowiadać na potrzeby interesariuszy zewnętrznych, co też sukcesywnie czynimy.

Koordynatorami prac Zespołu w ramach kooperacji międzyuczelnianej i ogólnopolskiej są:

Dr Agnieszka Skorupa (Katedra Psychologii UŚ)

Mgr Michał Brol (Katedra Psychologii UŚ)

Mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny/ Psychologia/ Wydział Zamiejscowy w Katowicach).

W toku dyskusji w ramach Członków-Założycieli Zespołu oraz Uczestników i Uczestniczek Konferencji wyłoniliśmy konkretne działania ramowe, które chcemy w przyszłości realizować. W ujęciu problemowym rysują się następujące zagadnienia:

- psychologiczna praca z filmem;

- terapia i profilaktyka z wykorzystaniem mediów (np. filmoterapia, kinoterapia, biblioterapia, profilaktyczne wykorzystanie gier);

- edukacja psychologiczna z wykorzystaniem mediów (w tym nowych technologii);

- edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień oraz zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;

- users experience i projektowanie  badań oraz rozwiązań praktycznych w ramach informatyki społecznej oraz komunikacji elektronicznej;

- związki edukacji psychologicznej i edukacji medialnej: w stronę praktyki (warsztaty, treningi, szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych, edukatorów, nauczycieli, rodziców); 

- kształcenie kompetencji medialnych dla psychologów; kształcenie kompetencji psychologicznych w odniesieniu do edukatorów medialnych.

W ujęciu strukturalnym zamierzamy rozszerzać naszą działalność o nowych współpracowników (praktyków i akademików) w kraju i za granicą oraz aplikować o granty i fundusze na rozwój naszej działalności. W perspektywie – w miarę rozwoju naszej struktury i zaawansowania badań – rozpoczniemy wypracowanie standardów na proces certyfikacji (edukator psychologiczny/edukator medialny).  

W ujęciu praktycznym, po rozpoznaniu zasobów członków Zespołu zamierzamy:

- stworzyć sieć koordynatorów praktyk i szkoleń prowadzących do certyfikacji;

- rozszerzać współpracę zagraniczną z podmiotami podejmującymi pokrewne kierunki 

Celem dodatkowego zapoznania się z dotychczasowym dorobkiem naszego poszerzonego Zespołu, w tym z publikacjami, które były już prezentowane w poprzednich newsletterach, zachęcamy do lektury następujących prac:

Brol, M. (2016). Film education in Poland as a means of forming media literacy – Polish case studies [w:] Veronika Pelle (red.) Developing Media Literacy in Public Education. A Regional Priority in a Mediatized Age (s. 119–128). Budapeszt: Corvinus University of Budapest.

Brol, M., Skorupa, A. (2016). Film jako narzędzie edukacji – perspektywa psychologiczna, [w:] Witold Jakubowski (red.), Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań (s. 173-193). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Brol, M., Skorupa, A. (2014) (red.). Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2014). Psychologia i film, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M., Skorupa, A. (2017). Psychologiczna praca z filmem “W głowie się nie mieści” (Inside Out). (W recenzji czasopisma naukowego „Studia de Cultura”).

Brol, M. (2014). Rola filmu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, [w:] B. Kożusznik, J. Polak (red.), Uczyć z pasją (s. 209–232). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Brol, M. (2013), Wyzwania wobec wykorzystania filmu w dydaktyce i edukacji, [w:] Z. Dziemianko (red.), Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców (s. 11–27). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług/Instytut Naukowo - Wydawniczy MAIUSCULA.

Brol M. (2010), (red.) Kino i refleksje współczesności, tom 2. Wrocław: WORD-PRESS

Człowiek – technologie- media. Konteksty kulturowe i psychologiczne,  red. A. Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Człowiek i medium. Terapia. Rozwój. (Auto)narracja, pod red.  A.Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, Kraków 2016

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, pod red. A.Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Film w działaniu,  red. A.Ogonowska, „Studia de Cultura” (w druku)

Kino, film i psychologia, red. A.Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, seria: Psychologia stosowana (w druku)

Ogonowska A., Uzależnienia medialne czyli o patologicznych formach korzystania z mediów, Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie,  Kraków 2015

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015

Psychologiczna praca z filmem, red. A. Skorupa, M. Brol, Wydawnictwo Naukowe UŚ, Katowice 2014  

Skorupa, A., Brol, M. (2017). Idea psychologicznej pracy z filmem na przykładzie filmu animowanego „Jak wytresować smoka”. W druku.

Skorupa, A. (2014). Między genami i środowiskiem, [w:] M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem (s. 341–3780). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Skorupa, A. (2010). Którędy do szczęścia? [w:] M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (t.2, s. 91–101). Wrocław: Agencja WORD-PRESS. 

Brol M. (2008), (red.) Kino i refleksje współczesności, tom 1. Katowice: Wydawnictwo i-Press.

Skorupa, A. (2008). O sztuczkach w „Sztuczkach”, [w:] M. Brol (red.), Kino i refleksje współczesności (t.1, s. 81–95). Katowice: Wydawnictwo i-Press.

Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. A.Ogonowska i G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013

 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami

Stare mózgi i nowe technologie - spotkanie z serii "Kultura i społeczeństwo"

mózgi jpg

Program konferencji "Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies"

program konf metal program konf metal 2

Sesja Naukowa Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr

„Dotychczas usiłowałem scenę przezwyciężyć, obecnie zrezygnowałem w ogóle ze sceny, to znaczy miejsca pozostającego w pewnym stosunku do widzów, w poszukiwaniu nowego miejsca miałem do dyspozycji teoretycznie całą rzeczywistość życiową."

                                        Tadeusz Kantor

Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr

8.12.2017 r., Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Sesja naukowa organizowana w  rocznicę śmierci Tadeusza Kantora

Już po raz drugi Zespół Badań ds. Mediatyzacji Kultury i Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do udziału w sesji naukowej poświęconej teatrowi i jego roli w praktykach życia społecznego (głównie edukacji i terapii). Pragniemy zachęcić Państwa do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

- edukacyjny wymiar „pisania siebie” na scenie;

- zwrot performatywny w humanistyce i jego rola w praktykach edukacyjnych;

- rola współczesnego teatru w rozwoju kompetencji kulturowych i społecznych widza;

- performatyzacja zachowań odbiorczych i poetyka nowej wrażliwości;

- uczeń jako aktor kulturowy; nauczyciel jako „reżyser kulturowy”;

- rozumienie siebie w roli aktora scenicznego/aktora kulturowego;

- teatr w edukacji polonistycznej/edukacji psychologicznej;

- psychodrama i socjodrama: między tradycją a ponowoczesnymi tendencjami w psychoterapii i projektach pedagogicznych;

- teatr i nowe formy arteterapii;

- teatr w przestrzeni życia codziennego; codzienność w teatrze;

- mediatyzacja współczesnego teatru jako nowe narzędzie edukacji.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł referatu, abstrakt) prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.10.2017 roku (z dopiskiem w tytule wiadomości: Kantor). Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł (dla magistrów i doktorantów – 250 zł). Planowana jest publikacja pokonferencyjna. 

Organizatorzy sympozjum:

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego

Prof. UP dr hab. Marek Pieniążek

Kierownik Zespołu ds. Mediatyzacji Kultury i Sztuki

Ośrodek Badań nad Mediami

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filmowe Psycho-tropy"

Miło nam poinformować, iż Ośrodek Badań nad Mediami objął patronatem Ogólnopolską Konferencję Naukową „Filmowe Psycho-tropy” organizowaną przez Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Śląski. Konferencja będzie miała miejsce 26–27 kwietnia 2017 w Katowicach.


Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i kierowane do nas prośby, termin zgłaszania czynnego uczestnictwa został wydłużony do 15 marca.

Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem "Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce". Podczas konferencji poza sesjami tematycznymi i wystąpieniami zaproszonych Gości, planujemy specjalną sesję dla studentów (zapraszamy wszystkich rozpoczynających przygodę z czynnym udziałem). Odbędzie się również panel dyskusyjny poświęcony wykorzystywaniu filmu w terapii i profilaktyce oraz praktyczne warsztaty przedstawiające metody pracy z filmem dla nauczycieli i innych osób wykorzystujących film w działaniach edukacyjnych. Pierwszy dzień konferencji zakończymy pokazem filmowym z prelekcją eksperta w katowickim kinie KOSMOS.

 plakat psychotropy

 

Zaproszenie --> pobierz

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”
Termin: 2-3.03.2017
Miejsce Obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 sala 444
2. marca (czwartek)
9.00 – 9.15: rejestracja Uczestników
9.15 – 9.30: Powitanie Gości
9.30 – 13. 30: Sesja plenarna (1)
9.30 – 9.50: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Krauzowie i inni Herminii Naglerowej, czyli zapomniana saga galicyjska (UW)
9.50 – 10.10: mgr Aleksandra Drozd, O „geografii dusz i serc ludów” - relacje z afrykańskich podróży Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego (UMCS)
10.10-10.30: mgr Aleksandra Wasilewska, Reportaże podróżnicze Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego odczytane w perspektywie postkolonialnej (UKSW)
10.30 – 10.50: prof. Bolesław Faron, Międzywojenne reportaże z Brazylii (UP)
10.50. -11.10: mgr Joanna Popławska, Sęp, czyli o ciemnej stronie współczesnego reportażu (Uniwersytet Szczeciński)
11.10 – 11.30: dyskusja
11.30- 11.40: przerwa kawowa
11.40 – 12.00: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Zofia Nałkowska: prywatne/publiczne przestrzenie twórczości (UP)
12.00 -12.20: mgr Marzena Boniecka, , Pomiędzy tym, co było, a tym, co jest – twórczość Anieli Gruszeckiej dzisiaj, (UŚ)
12.20 -12.40: dr Michał Ceglarek, Stanisław Rembek - batalista, samotnik i outsider , (UJ)
12.40 – 13.00: prof.UP dr hab. Jacek Rozmus, Polski epos wojenny. Juliusz Kaden-Bandrowski, Łuk, (UP)
Dyskusja: 13.00 -13.30
13.30 – 14.50: przerwa obiadowa
14.50 -15.10: 10. dr Elżbieta Wróbel, "Katalog" powieści Emila Breitera, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
15.10-15.30: Dr Jakub Knap, Narracje szaleństwa" - w kręgu małych form prozatorskich Zbigniewa Uniłowskiego (UP)
15.30-15.50: Dr Paweł Graf, “Powieść zmienia skórę. O prozie futurystycznej, (UAM)
15.50-16.10: dr Magdalena Stoch, Cudzoziemka" Kuncewiczowej czytana współcześnie (UP)
16.10 – 16.30: Dr Marta Wietrzyk-Iwaniec, Kobiecość, kobieta nowoczesna Jo Van Ammers-Kuller – Międzywojenna recepcja twórczości, (UAM)
Dyskusja: 16.30 -16.45
16. 45-17.05: dr Katarzyna Pławecka, Pamięć Limanowszczyzny w twórczości Władysława Dunarowskiego, (UP)
17. 05 - 17.15 dr Marcin Chruściel, Kariera i spuścizna kategorii dwudziestolecia międzywojennego we wspólczesnym dyskursie literaturoznawczym oraz historycznoliterackim, (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie)
17.15-17.35: Gaweł Janik, Żołnierskie Doświadczenia. Przedwojenna twórczość Adolfa Rudnickiego w ujęciu współczesnych badań nad męskością, (UŚ)
17.35 – 17.50: dyskusja
19.30 Uroczysta kolacja

3 marca (piątek)
9.10 -9.30: Prof. UR dr hab. Adrian Uljasz, Proza dwudziestolecia międzywojennego na ekranie. Przypadek Zaklętych rewirów Janusza Majewskiego według powieści Henryka Worcella (Uniwersytet Rzeszowski)
9.30 – 9.50: Prof. UG, dr hab. Marcin Całbecki, „Metafizyczna misja”. Ojciec i próby statuowania patriarchalnego porządku w „Sklepach cynamonowych” Brunona Schulza, (UG)
9.50-10.10: mgr Monika Szyszka, Humor w twórczości Brunona Schulza, (UŁ)
10.10 -10.30: mgr Sara Kurowska, Kategoria przypadku w twórczości Witkacego., (UŁ)
10.30-10.50: mgr Magdalena Baraniak, Przyszłość artysty w „Pożegnaniu jesieni” i pismach publicystycznych Witkacego, (UW)
10.50. – 11.10: mgr Wiesław Setlak, Id, ego i deficyt superego w obrazie psychologicznym bohaterów Zazdrości i medycyny Michała Choromańskiego, (Uniwersytet Rzeszowski)
11.10-11.30 mgr Adrianna Alksnin, Chorzy i szpitale w prozie Michała Choromańskiego, (UJ)
11.30 -11.50: mgr Anna Skurska, Jak wygląda Rebeka Widmarowa? O „literaturze choromaniaków”, UŁ
11.30-11.50: dyskusja
11.50-12.00: przerwa kawowa
12.00-12.20: dr hab. Aleksandra Chomiuk, Między geografią a polityką. O pewnym międzywojennym dyskursie krajoznawczym ,(UMCS)
12.20-12.40: dr Ewelina Radion, O doświadczeniu słuchania. Muzyka Szymanowskiego w prozie Lechonia i Iwaszkiewicza, (Uniwersytet Rzeszowski)
12.40-13.00: mgr Patrycja Pierzynka, Z Nowolipek do Portofino.O „przeprowadzce” kwestii kobiecych – z dwudziestolecia do współczesności (UP)
13.00-13.20: Dr Joanna Warońska, Świadomość teatralna Antoniego Słonimskiego zapisana w debiucie prozatorskim, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Dyskusja: 13.20 – 13.40
13.40 – 14.00: Zamknięcie obrad i podsumowanie konferencji

Kompetencje wizualne w edukacji historycznej

èCzym są?

Zajęcia połączone z warsztatem mają na celu poszerzenie kompetencji wizualno-medialnych nauczycieli i edukatorów, poprzez przybliżenie najważniejszych zagadnień z tematyką Visual literacy, komunikacją wizualna i szeroko pojmowaną kulturą obrazu. Nowe media i technologie (Internet, gry sieciowe, aplikacje mobilne)  stały się codziennością pokolenia digilat natives i narzędziem włączanym w proces edukacji i wychowania młodego pokolenia. Chcemy przedstawić zasoby internetowych źródeł wizualnych oraz możliwości ich różnorodnego wykorzystywania w edukacji humanistycznej, przede wszystkim historycznej. Zaproponować sposoby praktycznej pracy ze źródłem ikonograficznym i organizację warsztatów tematycznych, szczególnie interesujących dla realizacji modułów z zakresu przedmiotu Historia i społeczeństwo w szkołach ponadgimnazjalnych.

èTematyka warsztatów     

Grupa docelowa: Warsztaty w pierwszym rzędzie adresowane są do nauczycieli, edukatorów muzealnych i rodziców młodzieży szkolnej oraz pracowników sektora oświaty zainteresowanych problematyką nowych mediów oraz źródeł wizualnych w edukacji historycznej. Warsztaty będą miały charakter wykładowo-ćwiczeniowy.

Cel szkolenia: Uczestnicy zapoznają się ze stanem badań oraz podstawowymi pojęciami jak: kompetencje wizualne, Visual literacy

Osoba prowadząca szkolenia: dr Agnieszka Słaby, historyk i historyk sztuki, pracuje w Katedrze Edukacji Historycznej i Zakładzie Historii Kultury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zajmuje się edukacją historyczną na wszystkich etapach kształcenia oraz edukacją kulturową i muzealną, a także problematyką mentalności w czasach nowożytnych. 

Liczba godzin: 4 x45 min (czwartek, godz. 16.30 – 19.30) / terminy: 24.01.17

Tematyka warsztatów:

 1.  Kompetencje wizualne jako zasadniczy element współczesnych kompetencji kluczowych. Kompetencje wizualne nauczycieli
 2. Komunikowanie słowem i obrazem w ujęciu historycznym
 3. Źródła ikonograficzne na lekcji historii.
 4. Propozycje warsztatów tematycznych – praca tekstami medialnymi oraz ze źródłem ikonograficznym na lekcji historii i wos.

Zgłoszeń można dokonać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Koszt szkolenia:   65 zł/osobę

Płatne na konto uczelni do 15.01. 2017 (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika: OBM kompetencje wizualne). Decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłaty. 

Seminarium prasoznawcze "Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 roku: diagnoza, kierunki badań"

Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie
oraz
Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie, Zakład Badań Prasoznawczych

zapraszają na seminarium prasoznawcze
Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 roku:
diagnoza, kierunki badań

Program
1.Popularyzacja nauki, czasopismo popularnonaukowe: terminologiczne dylematy i próby porządkowania – dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, dr Renata Zając
2.Czasopisma popularnonaukowe na ziemiach polskich do 1939 r.: etapy rozwoju, typologia – dr Ewa Wójcik, dr Renata Zając
3.Technika na łamach polskich czasopism popularnonaukowych (do 1939 roku): wstępna ocena zagadnienia – dr hab. Agnieszka Cieślik
4.Grafika polskich czasopism popularnonaukowych do 1939 roku: etapy i kierunki badań – dr Dorota Kamisińska

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. (środa), o godz. 17.00, w sali 344 (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2) i połączone zostanie z prezentacją książki Renaty M. Zając pt. Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945-1989 (Kraków 2016).

Sekretarz naukowy Przewodniczący
dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski

Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej”

Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej” 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych oraz rodziców i opiekunów. Celem metody „Patrz mądrzej” jest zarówno pogłębienie kompetencji społecznych, kulturowych, językowych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży, jak i podejmowanie działań interwencyjnych nakierowanych na wyrównanie istniejących już deficytów w tych obszarach.

Metoda może być stosowana w edukacji psychologicznej i pracy wychowawczej dedykowanej dzieciom i młodzieży w każdej grupie wiekowej (łącznie z dziećmi w wieku przedszkolnym). Bazuje na aktywnej interakcji, komunikacji dzieci z edukatorem i medium filmowym; opiera się na trzech krokach: (1)uczenia na filmie; (2) uczenia poprzez film oraz (3) uczenia poza filmem. Wykorzystuje naturalne zainteresowanie dzieci i młodzieży przekazem audiowizualnym; ich skłonność do naśladownictwa zachowań innych ludzi, wielokodowy charakter filmu; metoda ta odwołuje się również do umiejętności poznawczych potrzebnych do rozumienia, interpretowania, analizowania przekazu audiowizualnej. Wpływa również na podniesienie kompetencji filmowych uczestników zajęć.

Metoda psychologicznej pracy z filmem może być profilowana do określonych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i psychologicznych dziecka; do jego wieku biologicznego i rozwojowego. Nadaje się zarówno do pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i pracy z klasą/grupą dzieci; może być wykorzystywana zarówno przez nauczycieli w szkole, jak i rodziców czy opiekunów w środowisku domowym.

Celem szkolenia jest szczegółowa prezentacja założeń i zastosowań tej metody na konkretnych przykładach z możliwością rozwinięcia na kolejnych szkoleniach sprofilowanych do wybranych zagadnień (np. rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych, psychologicznych występujących w klasie/u konkretnego dziecka, etc z wykorzystaniem tej metody).

Termin: 16.12. 2017 (piątek) godz. 15.00-17.00

Miejsce: Ośrodek Badań nad Mediami UP, ul. Jęczmienna 9, sala nr 9

Zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszt uczestnictwa: 65 zł/osobę (płatne na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 z dopiskiem: OBM-szkolenia: imię i nazwisko uczestnika) do 10.12. br (decyduje kolejność zgłoszeń i terminowe dokonanie wpłaty).

Uwaga: możliwe jest także zorganizowanie szkolenia w szkole (np. dla rad pedagogicznych) w innym terminie. Zgłoszenia w tej sprawie prosimy kierować na adres mailowy Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!                    

Zaproszenie na Konferencję "Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja"

Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku
Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zapraszają na konferencję:
Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja


W 2015 roku minęło 50 lat od powstania „Kontrastów”, w 1990 roku wydano ich ostatni numer. W ciągu 25 lat istnienia pismo ewoluowało od periodyku dokumentującego białostockie życie artystyczne, literackie i społeczne do miesięcznika o ogólnokrajowej renomie, w którym publikowali najwybitniejsi polscy reportażyści, m.in. Ryszard Kapuściński, Hanna Krall, Melchior Wańkowicz, Małgorzata Szejnert, Janusz Niczyporowicz. Nie oznaczało to rezygnacji ze związków z regionem – tematem wielu zamieszczanych na łamach „Kontrastów” tekstów była Polska Północno-Wschodnia, niejako na nowo dzięki nim odkrywana.

Choć ranga pisma wydaje się niekwestionowana, nie doczekało się ono jeszcze pogłębionego namysłu naukowego – dysponujemy jedynie materiałem wspomnieniowym w postaci książek Krystyny Marszałek-Młyńczyk, założycielki tytułu, i Kiry Gałczyńskiej, jednej z jego redaktorek naczelnych. Niezwykle cennych informacji dostarcza katalog wystawy Historia białostockich Kontrastów 1965-1990 (Białystok 2015), opracowany przez Marka Kietlińskiego na potrzeby ekspozycji przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku z okazji pięćdziesięciolecia ukazania się pierwszego numeru pisma.

Wychodząc naprzeciw konieczności uzupełnienia tej luki zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pod hasłem Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Do udziału w sesji zachęcamy pracowników naukowych i doktorantów różnych dziedzin – literaturoznawstwa, prasoznawstwa, historii, socjologii, geografii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, prawa - wychodząc z założenia, że interdyscyplinarny ogląd „Kontrastów” znacznie wzbogaci refleksję na ich temat. Sprzyjać nam w tym będą także nowoczesne metodologie: nowy regionalizm, krytyka postkolonialna i studia postzależnościowe, geopoetyka wraz z imagologią terytorialną, nowa historiografia. Nie wykluczamy jednak ujęć tradycyjnych: analizy zawartości, studium historycznego, szkicu biograficznego, interpretacji (także porównawczych) itp.

Proponujemy wspólny namysł nad następującymi kwestiami:

 • ludzie „Kontrastów”, twórcy (np. dziennikarze, fotografowie, artyści), wybitne osobowości/liderzy, zespół redakcyjny, wielowymiarowy portret środowisk(a) czasopisma
 • działalność „Kontrastów” jako świadectwo życia intelektualnego w PRL-u, profil czasopisma (m. in. dobór tematyki i form wyrazu, decyzje personalne)
 • „Kontrasty” na tle historii prasy ogólnopolskiej i regionalnej w okresie PRL-u
 • „Kontrasty” wobec władzy: zakres swobody/zniewolenia polityką (w tym regionalną) PRL-u, komunikowanie z organami władzy, komunikowanie w warunkach cenzury politycznej
 • „Kontrasty” jako czasopismo, jego struktura, działy tematyczne (ich zmienność, stałość, koniunktury), zawartość (np. preferencja tematyki wiejskiej, miejskiej, lokalnej, regionalnej, mniejszościowej, pogranicznej, migracyjnej itp.)
 • warstwa ikonograficzna „Kontrastów” (np. okładki, fotografie, rysunki, grafika)
 • warstwa językowa i styl „Kontrastów”
 • rola „Kontrastów” w kształtowaniu białostockiego środowiska literackiego i intelektualnego; „Kontrasty” wobec innych mediów, instytucji kultury oraz ośrodków kulturalnych
 • zakres i zasięg oddziaływania czasopisma: pozycja „Kontrastów” na mapie prasy okresu PRL-u, czytelniczy obieg „Kontrastów”, lokalna i ogólnopolska recepcja pisma
 • „Kontrasty” w społecznej pamięci (regionu), stan badań i dokumentacja (np. w Internecie) różnych aspektów działalności czasopisma; dzieje czasopisma (ludzi go tworzących) po 1990 r.; dziedzictwo materialne i prawne „Kontrastów”
 • „Kontrasty” jako dokument swoich czasów, dokument społeczny oraz świadectwo kształtowania tożsamości poprzez regionalne autonarracje; ludzie „Kontrastów” jako świadkowie historii
 • udział „Kontrastów” w kształtowaniu form i poszerzaniu zakresu tematyki prozy niefikcjonalnej; genologia gatunków dziennikarskich w „Kontrastach”; polski reportaż i reportażyści w „Kontrastach”
 • „busz po Polsku” (Ryszard Kapuściński) – obraz Polski Północno-Wschodniej i regionalna specyfika w „Kontrastach”; orientalizacja; performatywny aspekt prozy niefikcjonalnej
 • „Kontrasty” w relacjach centro-peryferyjnych; kategoria prowincji; lokalizacja centrum; mapa Polski według „Kontrastów”; miejsce regionu na mapie Polski według „Kontrastów”
 • koncepcja regionalizmu w „Kontrastach”
 • „Kontrasty” wobec mniejszości narodowych, językowych, wyznaniowych

Jesteśmy otwarci także na inne Państwa propozycje.

Zaproszenie na sesję naukową "Szczawnica i Pieniny w literaturze, pamiętnikarstwie i legendach"

Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie (dyr. prof. dr hab. Bolesław Faron), Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy (dyr. Piotr Gąsienica) oraz Ośrodek Badań nad Mediami (dyr. prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska) organizują Sesję Naukową nt. Szczawnica i Pieniny w literaturze, pamiętnikarstwie i legendach.

Odbędzie się ona pod koniec września 2017 roku w Szczawnicy.

Celem Sesji Naukowej jest spojrzenie na hasła wymienione w temacie sesji z nowej perspektywy, dotarcie do zjawisk dotąd nieoświetlonych, pominiętych, całościowe spojrzenie na kulturową rolę kurortu i okolicy. I tak, jeżeli idzie o zagadnienia literackie, zależy nam na wyartykułowaniu zarówno roli twórców regionalnych (np. Michał Słowik-Dzwon), jak i autorów, którzy przyjeżdżali do wód i zafascynował ich folklor, kultura ludowa, krajobraz Pienin (np. Henryk Sienkiewicz). Dysponujemy tutaj – jak wiadomo – nowymi propozycjami badawczymi, by wspomnieć choćby prace E. Rybickiej Zwrot topograficzny w badaniach literackich i inne. Hasło pamiętnikarstwo rozumiemy szeroko. Idzie o wszelkie dokumenty mieszczące się w kategoriach dziennik, pamiętnik, wspomnienie, reportaż. Wiele materiałów w tej dziedzinie dostarcza nam wiek XIX. Natomiast,jeżeli idzie o legendy,to najbardziej są opracowane legendy o św. Kindze, wiele jednak innych oczekuje na oświetlenie, przypomnienie. 

Interesują nas zatem werbalne świadectwa kulturotwórczej roli Szczawnicy, Krościenka i Pienin. Poza kręgiem zainteresowań sesji jest np. rzeźba, architektura, malarstwo ludowe, itp. Kwestie te były niejednokrotnie analizowane w pracach o charakterze folklorystycznym, etnograficznym, by wspomnieć obszernych rozmiarów księgę Kultura ludowa Górali Pienińskich (Kraków2014).

Zapraszamy zatem serdecznie do udziału w tym przedsięwzięciu naukowym tych wszystkich, którzy interesują się literaturą, przestrzenią literacką, folklorem. Sesja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana w pierwszym rzędzie do literaturoznawców, ale i do badaczy kultury, etnografów. W jej wyniku powstanie publikacja naukowa.

Udział (wraz z krótkimi tezami referatu) należy zgłaszać do dnia 31 grudnia 2016 roku na adres:Agata Żuk NIKN WE, ul. Wielkotyrnowska 35, 31-326 Kraków, tel. 12 626 08 18, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów.

Program sesji naukowej zostanie zatwierdzony do końca stycznia 2017 roku.

Organizatorzy zapewniają autorom referatów zakwaterowanie i wyżywienie w Szczawnicy podczas obrad oraz interesujący program kulturalny i turystyczny.

Seminarium otwarte - wykład nt. Literatury konceptualnej w kontekście mediów

Szanowni Państwo,

w nowym roku akademickim Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na seminarium otwarte: wykład nt. Literatury konceptualnej w kontekście mediów wygłosi mgr Mikołaj Spodaryk w dniu 27.10 o godz. 13.00 sala 543.

Tezy wystąpienia:

1) nowy krajobraz medialny radykalnie przeformułował codzienne praktyki tekstowe oraz wpłynął na twórczość literacką

2) pierwsze dzieła e-literatury (jak projekty wielkich powieści hipertekstowych) były niewypałem.

3) literatura elektroniczna stworzyła jednak własne metody narracji, swoiste dla własnego środowiska medialnego.

4) zmiany środowisku medialnym mają swoje odzwierciedlenie w najnowszej literaturze ("tradycyjnej", "uksiążkowionej") na poziomie tematyzacji problemu oraz w kształcie samej narracji literackiej.

5 przełom konceptualny w latach 60. miał znikomy wpływ na krytykę poszczególnych aktorów pola literackiego

6) tzw. "nowy" konceptualizm wykorzystuje doświadczenie elektronicznej logosfery i...

7) ...jest związany z postmodernistczną tekstualnością...

8) oraz koncentruje się na próbie krytyki i przedefiniowania roli poszczególnych aktorów pola literackiego i wydawniczego, poprzez przenoszenie praktyk artystycznych dobrze już zakorzenionych w sztukach wizualnych (jak ready mades, apriopriacja, detour itp.) na grunt literacki, co nieraz podważa rolę i status poszczególnych instytucji i aktorów pola literackiego.

9) "nowy" konceptualizm włącza w zakres swoich zainteresowań zjawiska istniejące dotychczas poza nawiasem obiegu literackiego, jak np. pisanie kompulsywne, grafomania, pisanie proceduralne itd. Przenosi uwagę z badania treści tekstu na badanie strategii pisarskiej ale i na kulturowy, społeczny, medialny obieg tekstów.

10) Tym sposobem twórczość eksperymentalna, wtłaczana w ramy zinstytucjonalizowanego obiegu mówi nam więcej o problemach pola literackiego niż literatura.

Konferencja naukowa "Film w działaniu"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza na konferencje naukową nt. „Film w działaniu”, która odbędzie się w dniach 24 -25.11 br w siedzibie Uczelni przy ul. Podchorążych 2.

Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych i wymianę doświadczeń badawczych, szkoleniowych, warsztatowych wśród nauczycieli (wszystkich szczebli edukacji), edukatorów-praktyków, pracowników agencji reklamowych i specjalistów w zakresie PR, animatorów kultury, działaczy społecznych, pracowników sektora kultury i sztuki zajmujących się wykorzystaniem filmu w:

- edukacji antydyskryminacyjnej;

- rozwoju kompetencji społecznych i psychologicznych;

- edukacji medialnej;

- dydaktyce przedmiotowej (języki, historia, nauki przyrodnicze, etc);

- edukacji kulturowej, etnograficznej, antropologicznej;

- edukacji obywatelskiej;

- edukacji artystycznej;

- działaniach propagandowych;

- kino- i filmoterapii;

- terapii zajęciowej;

- projektach społecznościowych;

- projektach reklamowo-marketingowych oraz mieszczących się w obszarze PR.

W pierwszym dniu konferencji proponujemy sesję referatową i posterową; w drugim – prezentację autorskich projektów edukacyjnych (także warsztatów) związanych z ww problematyką.

Koszt uczestnictwa wynosi: 300 zł

Zgłoszenia należy kierować do 30. października 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Film w działaniu” (w tytule wiadomości).

Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej oraz stworzenie bazy informacyjnej odnośnie autorów ww projektów na stronie Ośrodka Badań nad Mediami.

 

Konferencja Naukowa "Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies"

Zaproszenie
Ośrodek Badań nad Mediami oraz Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej:
Ku polskiemu wariantowi Metal Music Studies
Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Celem konferencji jest zainicjowanie na rodzimym gruncie refleksji naukowej nad heterogenicznymi zjawiskami muzyki metalowej oraz – w szerszym ujęciu – kultury metalu. Wydarzenie będzie okazją do zainaugurowania w polskich badaniach nad muzyką i kulturą popularną interdyscyplinarnej dyskusji nad rozmaitymi kwestiami w obszarze subdyscypliny znanej w krajach anglosaskich jako Metal Music Studies.
Proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:
 Początki muzyki metalowej w Polsce i na świecie – źródła i inspiracje (muzyka klasyczna, blues, rock’n’roll, hard rock a powstanie metalu); prekursorzy – twórcy – naśladowcy;
 Genologia metalu – etykietowanie „ciężkiej” muzyki (pre metal, heavy metal, speed, thrash, black, death, progressive, nu metal, etc.) – gatunki kulturowe;
 Transmedialność twórczości artystów rockowych i metalowych;
 Wielokodowość i semiotyka metalu;
 Poetyka tekstów utworów;
 Zagadnienia onomastyki metalu;
 Rola głosu w muzyce metalowej – „głosowa” interpretacja tekstów;
 Filozoficzne konteksty kultury metalowej;
 Społeczności fanowskie, metalheads – recepcja metalu, „osobowość metalowa”, communitas;
 Kultura metalowa jako moda, styl życia, styl pamięci;
 Subkultury metalowe – stereotypy – ideologie;
 Rockowe i metalowe filmy dokumentalne/(auto)biograficzne;
 Ikonografia – estetyka okładek płyt – logotypy; korespondencja sztuk;
 Wideoklipy twórców metalowych;
 Biografie artystów – narracje (auto)biograficzne;
 Sceniczne rytuały metalowe – występy, koncerty, festiwale;
 Kultura metalowa a zasoby sieciowe – serwisy społecznościowe, blogosfera, etc.
 Współczesny rynek muzyczny – „jaskinia hałasu” a mainstream – underground;
metal a reality/talent shows;
 Metody badań zjawisk kultury metalowej: multidyscyplinarność oraz transdyscyplinarność Metal Music Studies;
 Rock/metal w ujęciu międzykulturowym;

Organizatorzy są otwarci na rozmaite propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy rozlicznych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, muzykologów, antropologów, socjologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.
W celu zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego (POBIERZ FORMULARZ --> KLIK) do dnia 30.11.2016r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Opłata konferencyjna wynosi – 350zł, dla doktorantów — 250zł.
Wpłaty należy dokonać do 31.01.2017r. na konto Uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: „Konferencja metal music studies” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika) po uzyskaniu informacji od Organizatorów o przyjęciu zgłoszonego tematu.
Organizatorzy planują wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
mgr Jakub Kosek
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej informacji: https://konferencjametalstudies.wordpress.com/

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”

Szanowni Państwo,

Katedra Mediów i Badań Kulturowych IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie organizuje 2. – 3. marca 2017 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”. Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie, o wskazanie, jakie dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.

Podczas dyskusji eksperckiej w gronie specjalistów wytypowaliśmy niektóre
zagadnienia godne rozważań, które przykładowo przytaczamy poniżej:
- Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez dwa wydarzenia polityczne: odzyskanie niepodległości i tej niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?);
- Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918;
- Przemiany w strukturze prozy narracyjnej (rozwój nauk psychologicznych, psychoanaliza Freuda);
- Pytania o arcydzieła: „Ferdydurkę” Gombrowicza, proza Schulza, „Sól ziemi” Witlina;
- Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o okresie dojrzewania;
- Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe literatury międzywojennej (ujęte kulturowo; literatura wobec rzeczywistości swojego czasu i sztuki);
- Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie;
- Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań literackich (np. badania postkolonialne);
Poszerzenie perspektywy odbiorczej : literatura popularna a kabaret, muzyka rozrywkowa, film i ich związki z literaturą dwudziestolecia;
- Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna;
- Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku;
- Syntezy dwudziestolecia;
- Międzywojnie w Sieci;
- Wydawnictwa współczesne wobec literatury dwudziestolecia;

To tylko niektóre, przykładowo podane tutaj tematy. Jesteśmy oczywiście zainteresowani każdą inną propozycją badawczą (związaną z tematyką konferencji). Liczymy na udział w tej konferencji literaturoznawców i kulturoznawców oraz antropologów i socjologów literatury zainteresowanych prozą dwudziestolecia międzywojennego.
Zgłoszenia wraz z podaniem tytułu referatu i krótkim abstraktem należy przesyłać do 15 lipca 2016 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem „Dwudziestolecie – w tytule wiadomości.

Opłata konferencyjna wynosi 360 zł; dla doktorantów 260 zł; należy ją uiścić do 15 grudnia 2016 roku na konto uczelni: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (po otrzymaniu od organizatorów informacji zwrotnej o zaakceptowaniu referatu do wygłoszenia). Planujemy wydanie książki pokonferencyjnej.

Obrady odbędą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (ul. Podchorążych 2, V Pietro, Instytut Filologii Polskiej).

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

Miło nam poinformować, iż Pan Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski objął patronatem honorowym naszą konferencję: "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy", która odbędzie się w dniach 2-3.03. br w Gmachu Głównym Uczelni przy ul. Podchorążych 2. Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Bolesława Farona i 80-lecia śmierci polskiego prozaika, Zbigniewa Uniłowskiego, którego twórczością Pan Profesor Faron się zajmował.

 

Pismo Prezydenta Miasta Krakowa

krakow logo 

 Telewizja Kraków objęła konferencję patronatem medialnym

tv krakow

Ważne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich na temat ksenofobii i działań Ośrodka Badań nad Mediami

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł kwestię zaprojektowanych przez nas rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na uczelniach wyższych w swoim wystąpieniu do MNiSW z dnia 21 maja 2016 roku. W wystąpieniu czytamy m.in.:
"Potrzebna jest również zdecydowana reakcja resortu nauki i szkolnictwa wyższego na ksenofobię, której doświadczają studiujący w Polsce cudzoziemcy. W mojej ocenie wyraźnym sygnałem sprzeciwu wobec wszelkich form nienawiści czy dyskryminacji motywowanej pochodzeniem narodowym, etnicznym lub rasowym bądź wyznawaną religią, byłoby upowszechnienie wśród władz polskich uczelni standardu antydyskryminacyjnego. Wzór takiego standardu został wypracowany w ramach projektu Uniwersyteckie standardy
przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, realizowanego przez Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Fundację Autonomia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. Standard ten jest przykładem systemowego rozwiązania umożliwiającego przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy i nierównego traktowania w szkołach wyższych, a także sprzyjającego zapewnieniu bezpiecznego i wolnego od dyskryminacji
środowiska pracy i nauki dla całej społeczności akademickiej".
Zachęcamy do zapoznania się z całością wystąpienia [załącznik].
O Standardzie jest też mowa w komunikacie PAP-u z dnia 25 maja 2016 roku --> kliknij

WARSZTATY COACHINGOWE

Proponujemy w tym bloku, zajęcia z licencjonowanym coachem, dr Agnieszka Walecką-Rynduch, kierowniczką Zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem.

Opis oferty szkoleniowej:

WARSZTATY COACHINGOWE.

COACHING INTRAPERSONALNY

BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ

Zapraszamy na warsztaty coachingowe oparte o działania z zakresu komunikowania intrapersonalnego – budowanie marki własnej.

Personal branding, marka osobista, storytelling to działania niezbędne w dzisiejszym, zmediatyzowanym świecie.

Proponujemy zarówno grupowe zajęcia warsztatowe, jak i grupowe oraz indywidualne konsultacje z dyplomowanym coachem.

Praca z coachem jest wysoce efektywną metodą rozwoju osobistego i zawodowego. Międzynarodowe organizacje związane z coachingiem, takie jak International Coach Federation i Metrix Global, prowadzą badania wpływu coachingu na organizacje biznesowe. Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący. Potwierdzają to m.in. następujące badania:

Według badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

• pewność siebie (80%)

• związki (73%)

• kompetencje komunikacyjne (72%)

• kompetencje interpersonalne (71%)

• wydajność w pracy (70%)

• równowaga życia zawodowego i osobistego(67%)

• zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

• rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

• organizacja życia osobistego (61%)

• zarządzanie firmą (61%)

• zarządzanie czasem (57%)

• efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, 2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, 3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji, prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji, średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

(źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009)

Warsztat 1 (grupa max 8 osób)

Cel: coaching wizerunku, budowanie marki własnej

Rodzaj: team coaching – jak zbudować markę własną.

Data: 9.06.2016 r. / 23.06.2016 r. /30.06.2016 r. 

Godzina: 16.30

Miejsce: Ośrodek Badań nad Mediami, ul. Jęczmienna 9

Czas trwania zajęć 3 godziny – 17.30-20.30

cena: 65 zł/osoba

zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej

Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej poleca audycję Radia Kraków "O dyskryminacji kobiet w języku": https://www.radiokrakow.pl/rozmowy/o-dyskryminacji-kobiet-w-jezyku/

W rozmowie wzięli udział:

dr Sławomira Walczewska - doktora filozofii, autorka książki "Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce”

dr Artur Czesak - językoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Magdalena Stoch - kulturoznawczyni z Uniwersytetu Pedagogicznego i Ośrodka Badań nad Mediami


Polecamy Państwa uwadze również projekt "Nie lajkuje - reaguje! Przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych", realizowany przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej w partnerstwie z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją Przestrzeń Wspólna w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

W pracach grupy roboczej bierze udział dr Magdalena Stoch, Kierowniczka Zakładu Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach.

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) www.pol-int.org     www.pol-int.org

Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to pierwsza swego rodzaju platforma internetowa udostępniająca informacje naukowe i wspierająca międzynarodową komunikację w dziedzinie badań nad Polską. Pol-Int umożliwia studentom, wykładowcom, naukowcom i dziennikarzom naukowym międzynarodową i interdyscyplinarną komunikację i wymianę informacji na temat Polski w środowisku badawczym.
Zadaniem platformy jest ponadto popularyzowanie na arenie międzynarodowej badań, szczególnie tych, które prowadzone są w Polsce, oraz pozyskiwanie dla nich partnerów. Interdyscyplinarne studia o Polsce, uprawiane w sensie area studies, są za pomocą portalu globalnie nagłaśniane i wzmacniane.


Platforma oferuje informacje w języku polskim, niemieckim i angielskim z zakresu badań nad Polską: najnowsze publikacje, recenzje, oferty pracy naukowej, stypendia i granty, informacje o konferencjach i sprawozdania oraz call for papers. Pol-Int umożliwia przedstawienie bieżących projektów, prowadzenie dyskusji na forach oraz wyszukiwanie partnerów do projektów naukowych. Instytucje z całego świata, które dotychczas odizolowane od siebie w sposób fragmentaryczny prowadziły interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski, prezentują się na stronach Pol-Int i nawiązują dialog.
Wielu zaangażowanych użytkowników a także Rada Naukowa Pol-Int i szeroki krąg redaktorów naukowych z Polski, Niemiec, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Austrii, Holandii i wielu innych krajów publikuje na portalu treści oraz inspiruje do dyskusji i wymiany informacji. Newsletter Pol-Int powiadamia o interdyscyplinarnych badaniach na temat Polski ukazujących się na stronie.
Platforma jest skierowana do naukowców z takich dziedzin naukowych jak: kulturoznawstwo, historia, językoznawstwo, ekonomia, nauki prawne, politologia, socjologia, etnologia, historia sztuki i architektury, muzykologia, teatrologia i filmoznawstwo, filozofia, gender studies oraz geografia.


Transgraniczny projekt Pol-Int realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Collegium Polonicum w Słubicach i wspierany przez wiele partnerskich jednostek naukowo-badawczych. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Europejski Viadrina (www.europa-uni.de).
Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) zostało utworzone w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytucja została objęta honorowym patronatem przez Hansa-Dietricha Genschera i kierowana jest przez prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast. Działalność ZIP-u koncentruje się na interdyscyplinarnej analizie kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz politycznych aspektów polskiej historii i współczesności, która jest realizowana w formie badań i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminariów, publikacji oraz publicznych dyskusji.

Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

21 października 2015 roku ukonstytuował się krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
Przewodniczącym oddziału został prof. Bogusław Skowronek z naszego Uniwersytetu, kierownik Zespołu Badań nad Filmem, Komunikacją i Kulturą Filmową. 
Prof. Bogusław Skowronek jest także członkiem ogólnopolskiego Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby interesujące się kulturą audiowizualną do członkostwa w Polskim Towarzystwie Badań nad Filmem i Mediami.
Wystarczy wypełnić deklarację członkowską (w załączniku) i przesłać ją zeskanowaną na adres dr Agnieszki Kamrowskiej (sekretarz krakowskiego oddziału:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub prof. Bogusława Skowronka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).


Oto link do strony z informacjami i statutem Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami:
http://filmoznawcy.us.edu.pl/polskie-towarzystwo-badan-nad-filmem-i-mediami/

 

Deklaracja członkowska do pobrania --> pobierz

Wzór uczelnianego Standardu Antydyskryminacyjnego

Wzór uczelnianego Standardu antydyskryminacyjnego, który oddajemy w Państwa ręce, wypracowany został w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Celem działań grupy projektowej było przedstawienie rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. Ma to służyć dbaniu o najwyższe standardy działania, m.in. w zakresie kształcenia, badań, a także zapewniać bezpieczne oraz wolne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki.

 

STANDARD ANTYDYSKRYMINACYJNY --> KLIKNIJ