Aktualności

Promocja ksiązki dra Jakuba Koska pt. (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych.

Promocja książki dra Jakuba Koska pt. (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych. Odbędzie się w sali konferencyjnej 539 w czwartek 6.06. w godz. 17:15-18:00. Rozmowę z Autorem przeprowadzi dr Andrzej Mądro z Akademii Muzycznej. Serdecznie zapraszamy!

OBM na konferencji "Uzależnienia behawioralne"

Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie bierze udział w konferencji 7 czerwca  2019 roku  nt.  "Uzależnienia behawioralne". Konferencja składa się z 4 wykładów, a oto jej porządek:

PLAN KONFERENCJI

9:00-10:00                 Rejestracja uczestników, kawa na dobry początek
10:00-10:15               Uroczyste Powitanie Gości  oraz otwarcie konferencji; Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ,
                                 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Bogdan Klimek
10:15-11:45               „Życie młodych ludzi online i offline”; dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM w Poznaniu, dr hab. Piotr Plichta, prof. UWr we Wrocławiu
11:45-12:30               „Uzależnienia behawioralne diagnoza a perspektywa pacjenta”; dr hab. n. med. Maciej Pilecki Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedra Psychiatrii UJ CM
12.30-13.00               Przerwa kawowa
13.00-13.45               „Wpływ relacji na uzależnienia i uzależnień na relację”; Prof.  zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska ,  Ośrodek Badań nad Mediami UP
13.45-14.30               „Uzależnienia a programy profilaktyczno-wychowawcze; mgr Jerzy Rządzki, MJR Consulting
14.30-15.00               Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,  prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Nowa książka dr Jakuba Koska nt. Metal Studies w perspektywie medioznawczej i kulturowej

Zachęcamy do lektury książki, współpracownika Ośrodka Badań nad Mediami, dr Jakuba Koska nt. Metal studies w perspektywie medioznawczej i kulturowej.

Kosek-okładka

 

Szczegóły tego projektu znajdują się poniżej:
Spis treści
Wprowadzenie
1. (auto)biograficznych narracjach transmedialnych na przykładzie twórców anglosaskich
1.1   Wybrane aspekty badań narracji (auto)biograficznych
1.2   Jestem wariatem od urodzenia! John Ozzy Osbourne
1.3.  Głos prekursora heavymetalowego brzmienia. Tony Iommi
1.4.  Skazany na rocka. Ian Lemmy Kilmister
1.5.  Alternatywny scenariusz biografii. Ciągle żywy Jason Becker

2. W kręgu tekstów interlokucyjnych polskich muzyków rockowych
2.1   Narracje (auto)biograficzne jako zagadnienie Metal Music Studies
2.2  Jezus z Bochni – Marek Piekarczyk
2.3  Wolnościowe Zwierzenia Kontestatora a teksty utworów grupy TSA
2.4  Nie jestem papieżem, czyli Spowiedź heretyka Adama Nergala Darskiego
 
3.W uniwersum rockowych (auto)biograficznych opowieści transmedialnych
3.1   Gatunek – słowo – ikonografia – music videos
3.2  Biografia – występy telewizyjne i filmowe – rockumentary
3.3  Fan art w perspektywie transmedialności rocka
3.4  Twórca rockowy w teatrze codzienności
Zakończenie
Nota bibliograficzna
Bibliografia
Filmografia
Netografia
 
W Recenzji profesora Wojciecha Burszty czytamy:

„Autor dokonuje dość skondensowanego [...] przeglądu pola badań nad rockiem i metalem w humanistyce krajowej i międzynarodowej, wskazując na pola dotąd – zwłaszcza w kraju – słabo lub w ogóle nierozpoznane [...]. Praca opowiada o dość szczególnym momencie w historii kultury rockowej, kiedy pokolenie jej twórców zbliża się lub przekroczyło siedemdziesiąty rok życia i zaczyna podsumowywać kilkadziesiąt lat kariery i życia osobistego, także na tle wszystkich zmian, jakie dokonały się w powojennej kulturze europejskiej. Narracje autobiograficzne twórców omawianych w dysertacji to także opowieści o szeroko rozumianej kontrkulturze i kontestacji, walce o autonomię, dojrzewaniu, wzlotach i upadkach, ułożone zawsze w pewien, rozpoznany przez autora, wzór narracyjny.
Autor od samego początku konsekwentnie prowadzi swój wywód, umiejętnie łączy decyzje teoretyczno-metodologiczne z interpretowanym materiałem, dba o szczegół i wiarygodność faktograficzną [...]. Można wręcz powiedzieć, że opracowanie przeciera nowy szlak w refleksji nad muzyką rockową jako sferą pamięci komunikatywnej i kulturowym aglomeracie symboliczno-znaczeniowym. Rozważania dowodnie pokazują, że kultura rocka to struktura długiego trwania, na równi intencjonalna i stanowiąca element metakultury symultaniczności, w jakiej wszyscy jesteśmy w jakiś sposób zatopieni w XXI wieku.”

Członkowie Zespołu Badań nad Prasą Ośrodka Badań nad Mediami - laureatami Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego

Pragniemy przekazać informację o Nagrodzie Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018, które otrzymały nasze Koleżanki z Zespołu Badań nad Prasą Ośrodka Badań nad Mediami.  
Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018

 
 Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, na wniosek Komisji Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego pod przewodnictwem dr hab. Jadwigi Sadowskiej nagrody za rok 2018 otrzymali:  

w kategorii: prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:

Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T.1-3. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
T. 1. Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
T. 2. Związki nauki ze sztuką /Dorota Kamisińska
T. 3. Technika na łamach / Agnieszka Cieślikowa

Wymienione monografie są efektem realizacji grantu Narodowego Centrum Nauki Polskie czasopiśmiennictwo popularnonaukowe do 1939 roku, kierowanego przez prof. dr hab. Grażynę Wronę (UMO-2014/15/B/HS2/01071). Warto podkreślić, że jego wykonawcami byli członkowie Zespołu Badań nad Prasą Ośrodka Badań nad Mediami.
 
Serdecznie gratulujemy!

Kampania społeczna "Tydzień Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK" w Gazecie Wyborczej

Zachęcamy do zapoznania sie z artykułem na temat kampanii społecznej "Tydzień Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK", który ukazał się w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.

Kliknij ---> artykuł

XXII Targi Edukacyjne "Edukacja dla zdrowia" w Poznaniu

Ośrodek Badań nad Mediami wziął udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu. W dniu 1.03 br prof. zw. dr. hab. Agnieszka Ogonowska, dyrektor OBM,  poprowadziła dla ponad 200 osób szkolenia nt. wirtualnych zagrożeń w sieci.
 

Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa

Ośrodek Badań nad Mediami w dniach 22-23.02 br wziął udział w programie PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2018-2020 (Bezpieczna szkoła).

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska przeprowadziła cykl warsztatów dotyczących uzależnień behawioralnych dla pracowników sektora oświaty, edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia.

Slajd1Slajd2Slajd3

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury (3-4.12.2019)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury (3-4.12. 2019)
Konferencja dedykowana profesorowi UP dr hab. Zbigniewowi Bauerowi w 5. rocznicę śmierci i 67. rocznicę urodzin

W tym roku upływa 5. lat od śmierci naszego Kolegi, profesora Zbigniewa Bauera, wybitnego badacza mediów teoretyka literatury. Z okazji tej rocznicy, celem upamiętnienia Jego dorobku naukowego oraz szczególnego miejsca, jakie zajmował w środowisku polskich badaczy oraz naszej społeczności akademickiej, zwłaszcza tych, których prace dotyczą  zjawisk literackich i nowomedialnych, pragniemy zorganizować konferencję naukową. Jest ona poświęcona zagadnieniom, które Profesor Zbigniew Bauer podejmował w swoich badaniach, referatach, artykułach i książkach. Oferta tych zagadnień jest bardzo szeroka, tak szeroka jak zainteresowania Profesora. Chcemy bowiem zachęcić do udziału w konferencji grono badaczy, którzy w swojej refleksji podejmują zagadnienia związane ze współczesną cywilizacją medialną, zwłaszcza na polu badań medioznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych.         

Zapraszamy uczestników do refleksji naukowej na temat następujących zagadnień:

 • media tradycyjne i nowe media w perspektywie badań inter- i transdyscyplinarnych;
 • metody jakościowe i ilościowe w badaniach mediów jako instytucji, produktów i tekstów medialnych (polityka, ekonomia mediów; technologie w przemysłach medialnych);
 • posthumanistyka, transhumanistyka, neurokognitywizm jako nowe paradygmaty badań nad mediami i literaturą;
 • media i literatura: pola przepływów i nowe praktyki adaptacyjne (intertekstualność, inter – i transmedialność); literatura sieciowa i literatura w sieci; cyfrowa literatura i jej nowe obiegi medialne; reportaż między mediami a literaturą;
 • estetyka i inofoestetyka nowych mediów a praktyki odbiorcze i produkcyjne;
 • opowieści transmedialne w perspektywie badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i medialnych;
 • praktyki społeczne i recepcyjno-produkcyjne użytkowników mediów i literatury w kulturze Web 2.0/ Web 3.0;
 • dziennikarstwo w nowych mediach: współczesne badania i tendencje na rynku nowych mediów;
 • język i cechy nowych mediów, nowe gatunki i formaty medialne a przemiany współczesnej (cyfrowej) kultury i jej użytkowników;
 • rynek mediów w Polsce na tle tendencji europejskich i pozaeuropejskich;
 • badania nad mediatyzacją i tabloidyzację sfery publicznej; społeczna odpowiedzialność mediów i twórców przekazów medialnych;
 • polityzacja mediów i konsekwencje społeczne tego procesu;
 • (nowe) kompetencje medialne i cyfrowe a rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
 • etyka w dziennikarstwie i krytyce literackiej.
 • Sieć jako metafora medialna i pole interakcji społecznych w cyberrzeczywistości;
 • badania nad mediami i literaturą w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach;
 • tradycja szkoły frankfurckiej w badaniach nad literaturą i mediami;
 • teorie recepcji w badaniach medio- i literaturoznawczych.

Zgłoszenia przyjmujemy od 20.03.19 do 10. 11.19. Zgłoszenie (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł naukowy, temat referatu, abstrakt) prosimy przesyłać pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: strategie badania mediów

Planowana jest publikacja pokonferencyjna.
Opłata konferencyjna wynosi: 360 zł; doktoranci - 200 zł  (płatne na konto Uczelni po otrzymaniu potwierdzenia od organizatorów o akceptacji referatu do wygłoszenia.        
 

Broszura opracowana przy współpracy z fundacją Autonomia

Ośrodek Badań nad Mediami przedstawia broszurę "Zablokuj seksizm – odzyskaj moc! Przewodnik po działaniach przeciwko seksistowskiej mowie nienawiści”, opracowaną dzięki współpracy z fundacją Autonomia. Przy okazji znany już dokument "Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni" (przygotowany we współpracy z Autonomią, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej) zyskał nową oprawę graficzną. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami!

 

Broszura "Zablokuj seksizm – odzyskaj moc! Przewodnik po działaniach przeciwko seksistowskiej mowie nienawiści”

 

Standard Antydyskryminacyjny dla Uczelni

Ośrodek Badań nad Mediami objął patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. "Filmowe Psycho-tropy".

Ośrodek Badań nad Mediami objął patronatem honorowym  III Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. "Filmowe Psycho-tropy". Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet SWPS. Odbędzie się 4-5 kwietnia 2019 w Katowicach. Trzecia edycja konferencji organizowana jest pod hasłem "Społeczna rola filmu".

Psycho tropy III

Program konferencji "Media w teatrze/teatr w mediach"

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Filologii Polskiej
Ośrodek Badań nad Mediami
zapraszają do udziału w 3. konferencji naukowej w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora
Media w teatrze/teatr w mediach
Kraków, 7 grudnia 2018 r.
sala 550

Program konferencji
9.30 – 9. 45 rejestracja Uczestników
9. 45 – 10.00 oficjalne otwarcie konferencji
10.00 – 10.20 prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska (UP) Edukacja medialna w teatrze
10.20 – 10.40 mgr Zuzanna Tomsa-Kubiczek (UO) Internet jako temat sztuki teatralnej (na przykładzie Zagubionego chłopca w reżyserii Pawła Passiniego)
10.40 – 11.00 mgr Oliwia Kasprzyk (UW) Wykorzystanie środków pozateatralnych w twórczości Kornéla Mundruczó
11.00 – 11.20 dyskusja
11.20 – 11.40 przerwa kawowa
11.40 – 12.00 dr Lilianna Dorak-Wojakowska (AI) Dramaturg jako archiwista. O stylu montażu dokumentalnego Witolda Wandurskiego i sceny robotniczej
12.00 – 12.20 mgr Katarzyna Lisowska (UP) dr Ewelina Grześkiewicz (PAN) Międzynarodowa popularność lekcji wirtualnych o zagładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu a tematyka teatrów w obozach koncentracyjnych
12.20 – 12.40 mgr Anastasia Nabokina (UJ) Język teatru w refleksji naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk Artystycznych (1921-1930)
12.40 – 13.00 dyskusja
13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 14.20 dr Małgorzata Budzowska (UŁ) Multimedialność w scenicznych adaptacjach dramatów antycznych

14.20 –  14.40 dr hab. prof. UP Marek Pieniążek (UP) Postmedia w post-teatrze
14.40 – 15.00 dyskusja
15.00 – 15.15  podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Ośrodek Badań nad Mediami objął swoim patronatem otwartą konferencję naukową „Woja Światów – zderzenie teorii z praktyką”

Spotkanie miało miejsce 7 listopada 2018 w Auli im. Wincentego Danka Uniwersytetu Pedagogicznego, przy ul. Podchorążych 2.
Cel jednodniowej konferencji został pomyślany wielopłaszczyznowo. Z jednej strony było to spotkanie z pracownikami krakowskich  agencji reklamowych i pr-owych. Z drugiej strony z absolwentami kierunku Filologia Polska, specjalność komunikacja społeczna, reklama i public relations. To właśnie oni – teraz już jako praktycy (pracownicy) przedstawiali specyfikę pracy w agencjach, oraz pokazywali własne doświadczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji z branży PR i reklamy (case study).
Osobny panel stanowiły wystąpienia teoretyków (z krakowskich uczelni), którzy w pracy zawodowej zajmują się działaniami w zakresie komunikowania społecznego, marketingowego i działaniami public relations.
Spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Walecka-Rynduch (OBM, UP)
Kolejne spotkanie już za rok.

wojna swiatow

Patronat Honorowy OBM nad III Ogólnopolską Konferencją Naukową Cyber+Media

OBM objął patronatem honorowym III Ogólnopolską Konferencj Naukowej Cyber+Media, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Lublinie.

Szczegóły na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.cyber-media.pl

 

Nowa publikacja na temat uzależnień medialnych

Miło nam  poinformować, iż ukazała się nowa książka dotycząca uzależnień od nowych technologii autorstwa Agnieszki Ogonowskiej.

Spis treści dostępny tutaj.

 

OKL-Uzaleznienia-medialne-light

grant dla fundacji Autonomia i Ośrodka Badań nad Mediami oraz zaproszenie na wykład prof. Michelle M. Morkert

Miło nam poinformować , że fundacja Autonomia oraz Ośrodek Badań nad Mediami - jako partner projektu - otrzymaliśmy dofinansowanie z Konsulatu Generalnego U.S. w Krakowie na realizację projektu "Critical thinking skills and media literacy - young leaders for safety and justice". Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019 i przewiduje m.in.: przygotowanie programu edukacyjnego dla młodzieży z obszaru krytycznej analizy przekazów medialnych i idei konsentu, szkolenia dla liderów i liderek ze środowisk studenckich z wykorzystaniem autorskiego programu, produkcję własnego filmu, a także przygotowanie i przeprowadzenie "Tygodnia Konsentu" na krakowskich uczelniach.

Projekt zostanie zainaugurowany przez wykład prof. Michelle M. Morkert*, "Beyond the Hashtag:  Making Sense of #MeToo and #TimesUp" (24 października 2018, sala 549, Podchorążych 2).

Zapraszamy!
Kontakt w sprawie projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

*Michelle M. Morkert, PhD is Professor of Women's and Gender Studies and Interdisciplinary Studies.  She is the founder and Coordinator of the Women's and Gender Studies Program at Concordia University - Chicago and the current Director of the Center for Policy and Social Justice.

Dr. Morkert is a Fulbright Scholar who taught gender studies at University of Zadar in Croatia and is an active transnational scholar with research experience in Guatemala, Peru, and, most recently, in the Balkans.  In addition to face to face and online course development, Professor Morkert's current research includes global analyses of gender studies in higher education; activism around gender, militarism, and human rights; and critical whiteness studies in U.S. perspectives.  Within the context of her undergraduate teaching, Dr. Morkert uses intersectional theory to investigate the ways that gender norms are influenced by and reinforced through popular culture.

Seminarium eksperckie "Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce"

W dniu 13 października 2018 Ośrodek Badań nad Mediami UP, wraz z fundacją Autonomia, Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich zapraszają na seminarium eksperckie "Uczelnie bez dyskryminacji - wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz równego traktowania w uczelniach w Polsce". Miejsce obrad: Ośrodek Badań nad Mediami UP, Jęczmienna 9, sala 1. Uwaga: ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: https://goo.gl/forms/fNZXHKK0uTKRdMRG3
Szczegóły dotyczące udziału w załączniku.

 

Seminarium SAdU PLAKAT KADRA

16. edycja Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs

W dniach 17-21 października 2018 Ośrodek Badań nad Mediami UP, wraz z Helińską Fundacją Praw Człowieka, fundacją Autonomia (partner lokalny festiwalu), Strefą Wenus z Milo, kinem Paradox i pozostałymi partnerami zapraszają na 16. edycję Objazdowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. Prawa Człowieka w filmie (Kraków-Poronin). Szczegółowy program wydarzenia na stronie: http://www.watchdocskrakow.pl/.

Miejsca projekcji: kino Pradox. Uwaga: ilość miejsc ograniczona, obowiązują bezpłatne wejściówki!

Szkolenia dla przedszkoli i szkół: program pilotażowy

Miło nam poinformować, iż nawiązaliśmy już współpracę z wybranymi przedszkolami i szkołami w Krakowie w sprawie szkoleń. W tym roku szkolnym proponujemy jedno z poniższych szkoleń gratis do wyboru! (1 dla 1 placówki edukacyjnej)
Tematyka szkoleń:
1.    Wpływ nowych technologii na rozwój językowy, komunikacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.    Uzależnienia od nowych technologii. Czy moje dziecko jest uzależnione? Profilaktyka-diagnoza-terapia
3.    Stymulowanie rozwoju poznawczego, językowo-komunikacyjnego i społecznego dziecka w środowisku domowym. Podstawy neurodydaktyki.

Szanowni  Państwo,
Ośrodek Badań nad Mediami prowadzi interdyscyplinarne studia nad tradycyjnymi i nowymi mediami oraz stanowi platformę spotkań i komunikacji między badaczami i praktykami z tego obszaru działań społecznych i naukowych.
Prowadzone prace badawcze, konferencje naukowe i szkoleniowe oraz działalność wydawnicza i poradnictwo psychologiczne w zakresie uzależnień medialnych służy także lokalnemu środowisku, w którym funkcjonuje Ośrodek Badań nad Mediami. Przyjęta filozofia działania jest zgodna z ideą Uniwersytetu Otwartego, aktywnie współpracującego ze środowiskiem zewnętrznym oraz świadomego swojej roli kulturotwórczej.
Działania te mają wspierać rozwój współpracy Ośrodka z instytucjami edukacyjnymi, medialnymi, społecznymi, tak by na bieżąco odpowiadać na ich potrzeby związane z nabywaniem nowej wiedzy, ideą kształcenia ustawicznego oraz ciągłego rozwoju kompetencji wśród pracowników tychże instytucji.
Ośrodek Badań nad Mediami wpisuje się także w model organizacji uczącej się, która elastycznie reaguje na potrzeby społeczne w zakresie wiedzy medialnej, podnosząc kompetencje własnych pracowników oraz korzystając z umiejętności współpracujących z Ośrodkiem podmiotów zewnętrznych.
Zgodnie z naszą misją staramy się nawiązywać aktywnie współpracę z instytucjami edukacyjnymi. W tym roku szkolnym proponujemy Państwu udział w jednym bezpłatnym szkoleniu adresowanym do grona pedagogicznego oraz do Rodziców i Opiekunów uczniów Państwa placówki. Proponowane tematy szkoleń (1 do wyboru):
1.    Wpływ nowych technologii na rozwój językowy, komunikacyjny, społeczny i emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2.    Uzależnienia od nowych technologii. Czy moje dziecko jest uzależnione? Profilaktyka-diagnoza-terapia
3.    Stymulowanie rozwoju poznawczego, językowo-komunikacyjnego i społecznego dziecka w środowisku domowym. Podstawy neurodydaktyki.
Szkolenie trwa 1,5 h i odbywa się w instytucji edukacyjnej zgłaszającej chęć udziału w tym projekcie. Termin szkolenia - do uzgodnienia drogą telefoniczną: +48600101331 lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule wiadomości: Nazwa szkoły/przedszkola – szkolenie).
Mam nadzieję, że ta propozycja spotka się z pozytywnym przyjęciem.
Zachęcam do udziału i kontaktu z Ośrodkiem Badań nad Mediami.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Ogonowska

Psychologia mediów i komunikowania - nowość wydawnicza

Psychologia mediów i komunikowania

Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej, która w ramach spójnego systemu teoretycznego łączy wiedzę z wymienionych powyżej dyscyplin i subdyscyplin. Ów hybrydyczny charakter powoduje, że zagadnienia psychologiczne są prezentowane w ramie medialnej i na odwrót, po to, by w pełni pokazać specyfikę tej relatywnie nowej subdyscypliny psychologii. Zamieszczone w każdym rozdziale przypisy dolne oraz tzw. literatura rozszerzająca są adresowane do Czytelników, którzy mieliby ochotę pogłębić przedstawioną w książce wiedzę źródłową. Podręcznik bowiem ze swej natury narzuca autorowi pewne ograniczenia związane z możliwie syntetycznym i uproszczonym sposobem prezentowania opisywanych zagadnień, ale powinien oferować wskazówki do indywidualnych poszukiwań, zorientowanych na określone zainteresowania.

Osobne miejsce zajmuje w monografii problematyka stosowanej psychologii mediów, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji medialnej, profilaktyki oraz terapii uzależnień medialnych, zwanych również patologicznym użytkowaniem mediów. W ten sposób pokazuję, że media mogą być wykorzystane pozytywnie (sprzyjają życiu i rozwojowi człowieka) lub negatywnie [gdy są źródłem zaburzeń tego rozwoju oraz prowadzą do zachowań nałogowych i ryzykownych – (auto)destrukcyjnych form aktywności].

Dynamiczny przyrost badań wpisanych w psychologię mediów wiąże się z ekspansywnym rozkwitem cywilizacji medialnej, która stanowi podstawowy kontekst życia i zachowania współczesnego człowieka. Jego rozwój ontogenetyczny (osobniczy, indywidualny) oraz większość kluczowych form aktywności są w coraz większym stopniu połączone z mediami tradycyjnymi i interaktywnymi, wirtualnymi środowiskami społecznymi, e-usługami oraz nowymi formami edukacji, rozrywki i komunikacji, które realizowane są online. Stąd też, obok kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych i społecznych, coraz większą rolę odgrywają kompetencje cyfrowe, związane z użytkowaniem mediów, współkreowaniem ich zawartości oraz środowisk medialnych, a także z umiejętnościami wyszukiwania i oceny wiarygodności informacji oraz wykorzystywania ich do zaspokajania indywidualnych potrzeb dotyczących codziennego życia oraz współpracy z innymi ludźmi. Brak wspomnianych kompetencji skutkuje bardzo często uleganiem różnym typom wpływu społecznego (manipulacji społecznej, psychomanipulacji czy przemocy mediów).

Podręcznik podzielony jest na sześć rozdziałów. Na końcu każdego z nich znajdują się:

– pytania sprawdzające wiedzę,

– podsumowanie najważniejszych informacji,

– wykaz kluczowych pojęć i nazwisk,

– propozycje lektur poszerzających wiedzę dla zainteresowanych.

Skrupulatna lektura każdego rozdziału wraz z materiałami dodatkowymi ułatwia zapamiętanie głównych treści. Stanowi również podstawę umiejętnego ich wykorzystywania w psychologicznych badaniach poświęconych zachowaniom medialnym ludzi i wpływowi (nowych) technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój, postawy, emocje, uczucia i zachowania człowieka.

 11-psychologia-mediow-i-komu

 

Media w teatrze/teatr w mediach (3. konferencja naukowa w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora)

Media w teatrze/teatr w mediach (3. konferencja naukowa w rocznicę śmierci Tadeusza Kantora), UP Kraków, Ośrodek Badań nad Mediami UP, 8.12.2018 r.

Konferencja ma na celu przedyskutowanie sposobów nasycania współczesnej przestrzeni teatralnej technologiami medialnymi. Pytanie o relacje między środkami klasycznie teatralnymi a nowomedialnymi pragniemy uczynić wstępem do szerszej diagnozy sposobu istnienia współczesnej przestrzeni teatralnej, czyli także świata bohatera scenicznego. Interesują nas związki teatru z innymi mediami oraz towarzyszące tym działaniom strategie twórcze i odbiorcze.
W związku z tym proponujemy Państwu refleksję nad następującymi obszarami tematycznymi:  

 • historia teatru telewizji (w Krakowie, Polsce i na świecie);
 • ekrany dynamiczne i statyczne w teatrze – w stronę nowej antropologii spektaklu;
 • formy teatralne i para-teatralne w Internecie – autotematyzm celowy i niezamierzony;
 • teatr, film, sztuki plastyczne – w kręgu nowej konwergencji mediów;
 • narracje transmedialne na teatralnej scenie;
 • filmowość dramaturgii spektakli teatralnych;
 • widz teatralny w roli widza kinowego/ekranowego;
 • aktorstwo teatralne pod presją aktorstwa filmowego i serialowego;
 • teatr nowomedialny a problem kompetencji kulturowych widza;
 • multisensoryczność teatru w badaniach nad recepcją widowiska scenicznego;
 • multimedialność formy teatralnej a problem jej interpretacji i rozumienia;
 • współczesna krytyka teatralna: nowe kompetencje krytyka i kryteria ewaluacji przedstawień;
 • funkcjonalność technologii medialnej w teatrze;
 • teatralna mimesis a zmediatyzowana współczesna codzienność;
 • stechnologizowana przestrzeń teatralna a współczesna przestrzeń mentalna;
 • smartfon jako nowy rekwizyt, kurtyna jako ekran, etc.;
 • filmowy mockdokument i jego sceniczna obudowa;
 • screeny i zrzuty ekranów w spektaklach jako formy cytatów z „rzeczywistości”;
 • technika „wideo 360” jako forma archiwizacji spektaklu;
 • teatralne testowanie technologii przyszłości;
 • reżyseria czy technologia produkcji wydarzenia medialnego?

Organizatorzy są również otwarci na zaproponowane przez Państwa tematy wystąpień. Przedstawione w tym opisie propozycje prosimy traktować jako zagadnienia ramowe.
Propozycje zgłoszeń należy nadsyłać do  15.11. br. Na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem: teatr-Kantor). Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą państwu informację odnośnie akceptacji tematu do wygłoszenia i dopiero wtedy prosimy o wpłacanie opłaty konferencyjnej. Wynosi ona: 360 zł (dla doktorantów: 260 zł).  Konto Uczelni:  71 1240 4722 1111 0000 4852 4687 (z dopiskiem: Konferencja Kantor OBM/ Imię i nazwisko uczestnika)